Vedtægter

Her kan du læse de gældende vedtægter for De Danske Skovdyrkerforeninger F.M.B.A.

NAVN OG HJEMSTED

§ 1

Foreningens navn er De Danske Skovdyrkerforeninger (DDS) eller Skovdyrkerne.

Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse, p.t. Skanderborg kommune.

Det originale eksemplar af disse vedtægter skal til enhver tid findes i DDS’ sekretariat.

FORMÅL

§ 2

Det er DDS’ formål at varetage medlemmernes fælles faglige, erhvervsøkonomiske og skovpolitiske interesser som ejere af skov, af juletræs- og pyntegrøntarealer eller af naturområder, herunder gennem disses deltagelse som aftagere og leverandører i de lokale skovdyrkerforeninger.
DDS har indgået en samarbejdsaftale med de lokale skovdyrkerforeninger, hvorefter DDS skal fastsætte rammerne for de økonomiske, finansielle og driftsmæssige beslutninger i de lokale skovdyrkerforeninger ved fastlæg- gelse af den forretningsmæssige strategi i hver af de lokale skovdyrker- foreninger. DDS skal herved samarbejde med de lokale skovdyrkerforeninger med henblik på at sikre de bedst mulige rammer for lokalforeningerne, således at disse kan varetage og fremme medlemmernes erhvervsmæssige interesser med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og bæredygtig drift af medlemmernes ejendomme.

DDS skal bistå de lokale skovdyrkerforeninger i deres arbejde, herunder ved at levere tjenesteydelser til disse og ved at medvirke til at øge kendskabet til disse.

Desuden varetager DDS medlemmernes og de lokale skovdyrkerforeningers interesser over for erhvervslivet, offentlige og andre myndigheder i ind- og udland.

DE TILKNYTTEDE, LOKALE SKOVDYRKERFORENINGER

§3

De tilknyttede lokale skovdyrkerforeninger er Skovdyrkerforeningen Øerne, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland, Skovdyrkerforeningen Midt, Skovdyrkerforeningen Vestjylland og Skovdyrkerforeningen Syd.

MEDLEMSKAB

§4

Medlemmer af en lokal skovdyrkerforening er automatisk medlemmer af DDS (dobbelt medlemskab). Passive medlemmer i lokalforeningerne er ligeledes passive medlemmer af DDS. Ved udtræden af den lokale forening, udtræder medlemmet automatisk af DDS.

Medlemskredsen er opdelt i regioner, dvs. i geografiske områder, der svarer til de lokale foreningers virkeområder.

MEDLEMSMØDER

§5

Der afholdes regionale, ordinære medlemsmøder hvert år i oktober måned i hvert af de lokale skovdyrkerforeningers geografiske virkeområde.

Til medlemsmødet har samtlige medlemmer i den pågældende region, eventuelle bemyndigede samt repræsentanter for DDS’ hovedbestyrelse adgang.

Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem senest 30 dage før medlemsmødets afholdelse.

Dagsordenen udsendes senest 14 dage før mødet.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

Den af medlemsmødet valgte dirigent, der ikke må være medlem af repræsentantskabet, leder mødet og afgør med umiddelbar bind- ende virkning alle procedurespørgsmål og eventuelle spørgsmål om vedtægternes forståelse.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af regionalt repræsentantskab og suppleant(er)
  3. Eventuelt

Afstemning skal være skriftlig og hemmelig, når blot ét medlem forlanger det. På medlemsmødet har hvert stemmeberettiget medlem én stemme. Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede og kan ikke vælges til repræsentantskabet.

Stemmeafgivning ved skriftlig og dateret fuldmagt kan finde sted. Fuldmagt kan afgives til enhver myndig person, der udpeges af medlemmet som dennes repræsentant. Ingen kan være befuldmægtiget for mere end to medlemmer.

Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af disse vedtægter.

DDS kan indkalde til ekstraordinære medlemsmøder.

Over forhandlingerne på medlemsmøder føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

DET REGIONALE REPRÆSENTANTSKAB

§6

På hvert af de regionale, ordinære medlemsmøder vælges 5-7 repræsentanter samt en eller flere suppleant(er). Det eksakte antal repræsentanter og suppleanter fastsættes regionalt på medlemsmøderne (ved relativt flertal).

Repræsentanterne og suppleant(er) kan vælges blandt de stemmeberettigede medlemmer.

Valg af repræsentanter og valg af suppleant(er) sker ved relativt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de pågældende kandidater med stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed foretages lod- trækning.

Det regionale repræsentantskab vælger efterfølgende og senest med ud- gangen af oktober måned af sin midte ét regionalt medlem til DDS’ hoved- bestyrelse samt én suppleant hertil. Valgene foregår ved relativt flertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de pågældende kandidater med stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

I tilfælde af, at repræsentantskabsposter bliver ledige, indtræder de(n) valgte suppleant(er) – i rækkefølge efter stemmetal på medlemsmødet.

HOVEDBESTYRELSEN

§7

Hovedbestyrelsen er DDS’ højeste myndighed.

Hovedbestyrelsen består af fem medlemmer, – ét medlem valgt af hvert af de regionale repræsentantskaber, jvf. § 6.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og eventuelle kommitterede for ét år ad gangen. Konstitueringen finder sted på årsmødet. Hovedbestyrelsen fungerer indtil næste årsmøde. Valg af formand og næstformand kræver skriftlig opstilling og afstemning. Begge valg finder sted ved relativt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de pågældende kandidater med stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

I tilfælde af, at en hovedbestyrelsespost bliver ledig, indtræder den valgte suppleant fra den pågældende region.

Hovedbestyrelsen skal sikre, at DDS ledes i overensstemmelse med forenin- gens vedtægter og inden for lovgivningens rammer.

Hovedbestyrelsen kan vælge at lade kommitterede, medlemmer af de lokale repræsentantskaber, medlemmer af lokalforeningernes bestyrelser, skovridere, øvrige funktionærer, revisor eller andre deltage i hovedbestyrelsesmøder.

Vedtagelse af forretningsorden samt af strategi for DDS sker med kvalificeret flertal (jævnfør § 8).

HOVEDBESTYRELSESMØDER

§8

Hovedbestyrelsen afholder møder, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forslag til dagsorden.

Hovedbestyrelsen er forpligtet til at afholde mindst fire møder om året. Et af disse afholdes i 2. kvartal, kaldet budgetmødet, og et andet afholdes i november måned, kaldet årsmødet.

Medlemmer af hovedbestyrelsen, der er forhindret i at deltage i møderne, kan erstattes af den valgte suppleant.

Hvert medlem har én stemme.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af stemmerne, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Hovedbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte stemmeberettigede bortset fra de tilfælde, hvor det fremgår af nærværende vedtægter, at afgørelser træffes ved et kvalificeret stemmeflertal. Et kvalificeret flertal indebærer et flertal på mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af stemmelighed ved almindelige flertalsafgørelser er formandens – eller i dennes forfald næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stemmeafgivning ved skriftlig og dateret fuldmagt kan finde sted. Fuldmagt kan kun gives til ét stemmeberettiget medlem, og ingen kan være befuldmægtiget for mere end ét andet medlem.

Kommitterede og gæster har ingen stemmeret på hovedbestyrelsesmøderne.

Afstemninger skal være skriftlige og hemmelige, hvis blot ét medlem kræver dette.

Et hovedbestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem foreningen og tredjemand, hvis han deri har en væsentlig, individuel interesse, der kan være stridende mod foreningens.

Samtlige vedtagelser på hovedbestyrelsesmøder føres til referat, der godkendes og underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer. Har et bestyrelsesmedlem ikke deltaget i et møde, skal vedkommende efterfølgende underskrive referatet som en erklæring om, at han er bekendt med dette.

BUDGETMØDE

§9

Budgetmødet afholdes i 2. kvartal. På budgetmødet skal hovedbestyrelsen som minimum godkende budget samt fastsætte de lokale skovdyrker- foreningers servicebidrag for det kommende regnskabsår. Beslutninger om budget og servicebidrag afgøres med kvalificeret flertal (jævnfør § 8).

I budgetmødet deltager hovedbestyrelsen, skovriderne i lokalforeningerne samt eventuelle kommitterede. Hovedbestyrelsen kan invitere gæster her- udover.

Budgetmødet indvarsles skriftligt til hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem samt til skovriderne og evt. kommitterede senest 30 dage før mødets afholdelse med angivelse af dagsorden og med forslag til budget og servicebidrag vedlagt.

ÅRSMØDE

§ 10

Årsmødet afholdes i november måned.
Dagsordenen til årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Konstituering af hovedbestyrelsen
  3. Ledelsens beretning
  4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse (se § 12)
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af revisor (se § 12)
  7. Eventuelt

Den valgte dirigent leder mødet og afgør med umiddelbar bindende virkning alle procedurespørgsmål og eventuelle spørgsmål om vedtægternes forståelse.

Årsmødet indvarsles skriftligt til hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem samt kommitterede senest 30 dage før mødets afholdelse med angivelse af dags- orden og med den reviderede årsrapport vedlagt.

Forslag, der af medlemmer af hovedbestyrelsen ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsættes skriftligt og være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødet.

I årsmødet deltager hovedbestyrelsen samt eventuelle kommitterede. Desuden kan hovedbestyrelsen invitere skovridere, medlemmer af de regionale repræsentantskaber, medlemmer af bestyrelserne i lokalforeningerne samt gæster herudover.

Der stemmes under årsmødet på samme måde som ved almindelige hovedbestyrelsesmøder.

DIREKTIONEN

§ 11

Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatslederen/direktøren samt fastsætter kompetence, ansættelsesvilkår, løn, diæter og andre godtgørelser for denne.

Sekretariatslederen/direktøren ansætter øvrigt personale i sekretariatet og forestår inden for sine beføjelser den daglige drift af DDS i henhold til de af hoved-bestyrelsen udstukne retningslinjer.

REGNSKAB OG REVISION

§ 12

DDS’ regnskabsår løber fra 1.7 til 30.6.

Revision af årsrapporten foretages af en statsautoriseret revisor. Denne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Revisor skal have adgang til vedtægter og forretningsorden. Han kan der- udover til enhver tid fordre alle DDS’ bøger og bilag forelagt og er berettiget til at afkræve hovedbestyrelse og sekretariatsleder alle oplysninger, som er nødvendige til revision af årsrapporten.

Revisor påtegner årsrapporten. Formand, næstformand og sekretariatsleder underskriver årsrapporten.

TEGNING, HÆFTELSE OG ØKONOMI

§ 13

DDS tegnes af hele hovedbestyrelsen eller af formand, næstformand og sekretariatsleder/direktør i forening.

Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån og indgåelse af garantiforpligtelser tegnes DDS af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.

DDS’ økonomiske grundlag tilvejebringes bl.a. gennem lokalforeningernes betalinger for DDS’ serviceydelser (årligt servicebidrag) samt ved fortjenester, honorarer, provisioner, gebyrer, renter, gaver, tilskud fra staten, m.v. og ved betryggende kapitalanbringelse.

Desuden kan den til DDS nødvendige likviditet tilveje bringes ved lån (kassekredit), opsparing samt salg af aktiver.

Der påhviler ikke medlemmerne nogen hæftelse.

SAMMENSLUTNING

§ 14

Forslag om sammenslutning af DDS med en eller flere foreninger eller virksomheder med tilsvarende formål kan vedtages ved kvalificeret flertal, jævnfør § 8.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 15

Forslag til vedtægtsændringer for DDS kan fremsættes af et hovedbestyrelsesmedlem og skal være bragt til hovedbestyrelsens kendskab senest 30 dage før afholdelse af det hovedbestyrelsesmøde, hvorpå de ønskes behandlet.

Et forslag til vedtægtsændringer kan vedtages med kvalificeret flertal, jævnfør § 8.

Ændring af enhver art af bestemmelsen nedenfor i § 18 om “De Danske Skovdyrkerforeningers Udviklingsfond”, og/eller i “Særvedtægt for De Danske Skovdyrkerforeningers Udviklingsfond” kan alene vedtages, såfremt forslag herom opnår tilslutning fra samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen, hvilken tilslutning skal foreligge på to på hinanden følgende ordinære hovedbestyrelsesmøder, hvoraf det ene møde skal ligge før og det andet møde skal ligge efter DDS’ årsmøde. Det betyder, at såvel en afgående som en herefter nyvalgt hovedbestyrelse skal tilslutte sig ændringer, før end sådanne er gyldigt vedtaget.

OPLØSNING

§ 16

Opløsning af DDS kan finde sted, når beslutning derom træffes ved kvalifice- ret flertal i hovedbestyrelsen, jf. § 8.

Er opløsningen vedtaget, skal hovedbestyrelsen afhænde DDS’ aktiver på bedst mulige vilkår samt afvikle garanti- og gældsforpligtelser.

En eventuel formue tilfalder de tilknyttede lokalforeninger og fordeles blandt disse i forhold til deres gennemsnitlige servicebidrag for de seneste fem år. Foreninger, der har været tilknyttet mindre end fem år, indgår relativt i beregningen med det antal år, de har været tilknyttet.

Hvis alle de tilknyttede lokalforeninger er opløste på tidspunktet for DDS’ opløsning, anvendes en eventuel formue til fremme af skovbruget i Danmark.

DDS er opløst, når hovedbestyrelsen har godkendt det forelagte regnskab over likvidationen.

En sammenslutning af DDS med en eller flere foreninger eller virksomheder med tilsvarende formål (§ 14) er ikke at betragte som en opløsning. I dette tilfælde indgår DDS’ egenkapital i den nye, fusionerede virksomhed.

UOVERENSSTEMMELSER

§ 17

I tilfælde af uenighed om forståelse af disse vedtægter, afgøres sagen en- deligt ved voldgift i København i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende lov om voldgift (pt. lov nr. 553 af 24. juni 2005 som ændret). Voldgiftsretten skal bestå af i alt 3 medlemmer og fungere efter følgende regler:

Det medlem, der ønsker voldgift, skal skriftligt ved anbefalet brev meddele DDS’ sekretariat, at han ønsker voldgift, hvilke spørgsmål der ønskes forelagt voldgiftsretten, de søgsmålsgrunde han vil påberåbe sig, samt hvem han har valgt som sin voldgiftsmand.

Hovedbestyrelsen skal da inden tre uger efter denne meddelelses modtagelse ved anbefalet brev meddele den første part, hvem den ønsker som voldgiftsmand, samt angive sin påstand og sine indsigelser. Overskrides fristen, udpeges denne voldgiftsmand af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København.

Voldgiftsmændene vælger selv en uvildig jurist som opmand og formand for voldgiftsretten. Kan voldgiftsmændene ikke inden 14 dage enes om valget af opmanden, udpeges denne ligeledes af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

Voldgiftsretten fastsætter selv alle regler for sagens behandling. Voldgifts- rettens kendelse er endelig og bindende for begge parter.

Voldgiftsretten er berettiget til i kendelsen at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer. Parterne forpligtiger sig til at deponere et af voldgiftsmændene fastsat beløb til dækning af voldgiftsrettens omkostninger.

DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGERS UDVIKLINGSFOND

§ 18

Foranlediget af modtagelse af et legat som arv har DDS i 2022 oprettet en fond, “De Danske Skovdyrkerforeningers Udviklingsfond”. Fonden er oprettet som en intern fond, der skal holdes afsondret fra DDS’ øvrige formue. For den interne fond gælder der et særligt regelsæt, således “Særvedtægt for De Danske Skovdyrkerforeningers Udviklingsfond”, hvilken særvedtægt der gælder særlige regler for vedtagelse af ændring af nærværende vedtægtsbestemmelse og/eller særvedtægten, jf. ovenfor i § 15, 3. afsnit.

Ved en “intern fond” forstås en fond, der ikke opfylder kriterierne for at være underlagt reglerne i fondslovgivningen, bl.a. af den årsag, at de midler, der er disponeret til den interne fond, ikke uigenkaldeligt er udskilt fra DDS, ligesom der ej heller findes nogen stifter i den kontekst, fondsloven foreskriver.

Fondens kapital kan i øvrigt udvides med pengebeløb eller andre aktiver, der modtages ved arv, gave eller bidrag fra andre fonde, organisationer, selskaber, privatpersoner, dødsboer, offentlige myndigheder mfl.

OVERGANGS- OG IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER

§ 19

Nuværende medlemmer betragtes som gyldige medlemmer.

§ 20

Disse vedtægter træder i kraft og erstatter gældende vedtægter for DDS vedtaget den 26. april 2022.

Således som vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den 14. september 2022, hvor der er tilføjet en ny § 18, tillige med vedtagelse af særvedtægt for de Danske Skovdyrkerforeningers Udviklingsfond, tillige med tilføjelse i § 15, tredje afsnit.

SAMARBEJDSAFTALE

MELLEM

De Danske Skovdyrkerforeninger (herefter ”DDS”)

OG

De lokale Skovdyrkerforeninger, som til enhver tid har tiltrådt denne aftale (herefter ”Foreningen”)

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

Ved denne aftale videreføres en del af de bestemmelser, som blev vedtaget på generalforsamlinger i Foreningen og DDS i efteråret 2010, og som udgår af Foreningens og DDS’ vedtægter på generalforsamlinger i efteråret 2012. Bestemmelserne i nærværende aftale giver DDS kontrol over Foreningen og gør Foreningen til en del af virksomheden DDS og som sådan forpligtet af DDS’ vedtægter og strategi.

2. DDS’ BESTEMMENDE INDFLYDELSE

Foreningen, herunder dennes generalforsamling og bestyrelse, er ved udøvelsen af sin virksomhed begrænset af DDS’ beføjelser til at fastsætte rammerne for de økonomiske, finansielle og driftsmæssige beslutninger i Foreningen ved fastlæggelse af den forretningsmæssige strategi i Forenin- gen. DDS’ hovedbestyrelse sikrer implementering af de fastlagte strategier ved afgivelse af generelle og specifikke retningslinjer over for Foreningen.

Repræsentanter fra DDS har adgang til Foreningens generalforsamlinger.

DDS kan kræve, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Foreningen. Foreningen er under sådanne omstændigheder forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med § 8 i Foreningens vedtægter.

3. DDS’ INDFLYDELSE PÅ FORENINGENS BESTYRELSE

Foreningens bestyrelse skal varetage sit hverv indenfor de rammer og den strategi samt de generelle og specifikke retningslinjer, der afgives af DDS.

Valget af bestyrelsesmedlemmer i Foreningen skal godkendes af DDS. DDS kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre sammensætningen af bestyrelsen i Foreningen.

Beslutning i DDS om reduktion eller udskiftning af Foreningens bestyrelse træffes med kvalificeret flertal i henhold til § 8 i DDS’ vedtægter. Ved beslutning om reduktion eller udskiftning skal Foreningen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen vælges der nye bestyrelsesmedlemmer til erstatning for de underkendte eller afskedigede bestyrelsesmedlemmer.

Hvis de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan godkendes af DDS, udpeger DDS egenhændigt de nye bestyrelsesmedlemmer blandt DDS’ medlemmer i den pågældende region. Foreningen skal i denne situation indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af bestyrelsesmedlemmerne.

Foreningen og DDS er enige om, at det reelt er DDS, der har beføjelse til at udnævne og afskedige bestyrelsen i Foreningen.

DDS kan anmode om, at Foreningen afholder bestyrelsesmøde. Hvis DDS anmoder om afholdelse af bestyrelsesmøde i Foreningen, skal et sådan afholdes inden 3 uger fra anmodningen foreligger.

DDS kan vælge at lade sig repræsentere på Foreningens bestyrelsesmøder.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder i Foreningen og referater af samme skal sendes i kopi til DDS.

4. REGNSKAB OG REVISION

Foreningens årsrapport udformes som resultatopgørelse og balance i overensstemmelse med de regnskabsprincipper og de retningslinjer, der generelt gælder indenfor DDS.

5. DDS’ VETORETTIGHEDER

Foreningen kan ikke sammenlægges (fusioneres) med en eller flere foreninger eller virksomheder uden dette forinden er godkendt af DDS.

Foreningen kan ikke træffe beslutning om at ændre Foreningens vedtægter, uden godkendelse fra DDS.

Foreningen kan kun træffe beslutning om opløsning (likvidation) af Forenin- gen, såfremt DDS har givet sin forudgående godkendelse hertil.

I DDS træffes beslutning om eventuel godkendelse af fusion, vedtægtsændring og likvidation med kvalificeret flertal i henhold til § 8 i DDS’ vedtægter.

6. AFTALENS UOPSIGELIGHED

Nærværende aftale kan kun ændres i det omfang, det vedtages af DDS med kvalificeret flertal i henhold til § 8 i DDS’ vedtægter.

Nærværende aftale kan ikke opsiges af Foreningen. Hvis Foreningen opløses, ophører denne aftale.

Nærværende aftale kan kun opsiges i det omfang, det vedtages af DDS med kvalificeret flertal i henhold til § 8 i DDS’ vedtægter.

7. UNDERSKRIFTER

Aftalen gælder mellem DDS og de lokalforeninger, der til enhver tid har til- trådt aftalen. DDS og de lokalforeninger, der har tiltrådt aftalen, modtager et originalt eksemplar af aftalen.

August 2012