Skovbrugets nye kampagne har opnået over fem millioner kroner i støtte. Der- med bliver kampagnen en realitet.

Produktionen af kampagnen går i gangi dette efterår – og kampagnen ruller ud over rampen i løbet af foråret 2024.

Det er Partnerskab for DanskSkovbrug, som over de sidste 12 månederhar arbejdet ihærdigt for at rejse penge til den ambitiøse informationskampagne.

Formålet er dels at fastholde befolkningens nuværende positive holdning til træ og træprodukter og dels at styrke opbakningen til dansk skovbrug – også politisk.

Skovdyrkerne er den ene af fire delta- gere i Partnerskab for Dansk Skovbrug. Partnerskabet arbejder for at styrke den folkelige og politiske legitimitet til dansk skovbrug.

Første milepæl

Det er skovejere, virksomheder, fonde og organisationer fra hele landet, som harindsendt bidrag eller tilsagn om støtte tilkampagnen i et omfang, så de sammenmed partnerskabets egne bidrag når op på mere end fem millioner kroner.

Det beløb har partnerskabet selv sat som målepunkt for at realisere kampagnen – og med den nødvendige finansiering på plads, begynder den konkreteplanlægning.

Partnerskabet har valgt kommunikationsbureaet Radius CPH som samarbejds-partner, og de første kampagne-idéer erallerede på tegnebordet.

Partnernes egne bidrag

Af de første fem millioner kroner har Hedeselskabet og Dansk Skovforening givet tilsagn om hver en million kroner til kam- pagnen.

Træ- og Møbelindustrien via henholds- vis Træets Uddannelses- og Udviklings- fond og Træfonden bidrager også med i alt en million kroner.

Fra Skovdyrkerne kommer vimed 500.000 kroner fra vores fæl-les udviklingsfond, mens bestyrelser- ne i Skovdyrkerne Vest og SkovdyrkerneØerne har bevilget hver 250.000 kronertil formålet.

Det skal midlerne bruges til

Skovdyrkernes sekretariatschef KristianGernow glæder sig over, at kampagnenbliver afviklet.

– Kampagnen skal udbrede viden ogflytte holdninger, siger Kristian Gernow,der sidder i partnerskabets styregruppe på vegne af Skovdyrkerne.

– Vi har i foråret 2022 gennemført en større befolkningsundersøgelse, der dokumenterer, at befolkningen på den eneside er meget begejstret for træ som materiale. Det gælder for eksempel til byggeriog danske designmøbler – men på den anden side mangler der forståelse for, atfrembringelsen af disse produkter forudsætter, at der også fældes træ i de danske skove, siger han.

Både trykte og digitale medier vil bliveanvendt, og kampagnen vil kunne oplevesi det offentlige rum på blandt andet store plakater, i aviser og fagmedier – og ikke mindst på sociale medier, hvor forskelligevideoklip også vil blive vist. Kampagnen kører også i et særligtspor rettet mod folketingspolitikerne og andre beslutningstagere.

Bidrag er stadig meget velkomne

Med de allerede indsamlede midler er der basis for en ambitiøs kampagne medstor rækkevidde, men partnerskabet erfortsat meget interesserede i at modtage yderligere bidrag, så kampagnen kan udvides, både i tid og rum.

På partnerskabets hjemmeside (se faktaboksen) kan man læse mere ompartnerskabet, kampagnen og muligheden for at bidrage.

Skovdyrkeren vil løbende orientere om kampagnen.

Fakta om kampagnen
● Partnerskab for Dansk Skovbrug er et fælles
initiativ taget af DanskSkovforening, Hedeselskabet,Træ- og Møbelindustrienog Skovdyrkerne.
● Partnerskabetvilgennemen kampagne sætte fokus på træsom en fornybar ressource, derbidrager til den grønne omstilling.
● Kampagnenplanlæggesiefteråret 2023, og iværksættes herefter i foråret 2024.
● Semerepå partnerskabfordanskskovbrug.dk

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #91

Læs andre artikler inden for Skovpolitik