Tidligere modtog du som ejer af en skovejendom en samlet ejendomsvurdering fra Skattestyrelsen.
Den vurdering var afgørende for at beregne skatten ved generationsskifte. Men med den nye lov ændres denne praksis markant. Mange skovejere har undret sig over fraværet af en specifik værdi for deres
skov i de foreløbige ejendomsvurderinger. Dette er imidlertid helt i tråd med intentionerne bag den nye ejendomsvurderingslov. Målet med loven er at begrænse brugen af ejendomsvurderinger til udelukkende at beregne ejendomsskatter.

Udregninger er ændret

Førhen blev den samlede ejendomsværdi ofte anvendt til at fastsætte en salgsværdi for overdragelse inden for familien. Det er ikke længere muligt, da Skattestyrelsen ikke udregner en samlet værdi af ejendommens elementer – hus, have, skov eller jord. Skattemyndighederne har valgt denne tilgang, da skovens værdi ikke skal beskattes løbende, men først ved salg. Derfor udregner de ikke længere en værdi automatisk.
Denne ændring gør det vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af et generationsskifte. Nu kræves
det, at ejere anmoder Skat om en »paragraf 11-vurdering«, hvilket medfører et gebyr. Denne vurdering er desuden kun gyldig i to år, hvilket kan være utilstrækkeligt for planlægningen og gennemførelsen af et generationsskifte. Der kan således opstå behov for en ny vurdering, der potentielt kan resultere i
en anderledes værdiansættelse.

Forening har givet høringssvar

Yderligere kompliceres situationen af, at skovejendomme sjældent handles, hvilket gør det svært at fastsætte en fair markedsværdi. Denne situation stiller skov- og landbrugsejere i en dårligere position sammenlignet med andre ejendomskategorier. Dansk Skovforening har været aktivt involveret gennem hele processen og
har indgivet høringssvar for at adressere skovejernes bekymringer. Om disse bekymringer vil blive imø-
dekommet af myndighederne, er stadig uafklaret. For dig som skovejer står det klart, at den nye lovgivning bringer både udfordringer og usikkerhed, hvilket kræver nøje overvejelser og planlægning ved et eventuelt forestående generationsskifte.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #93