Permanent ekstensivering har til formål at støtte udtagning af landbrugsjord for at reducere klima- og kvælstofbelastning samt fremme biodiversiteten. Opnås der tilskud, må arealet herefter ikke sprøjtes eller gødes, ligesom du som udgangspunkt heller ikke må jordbehandle, tilplante eller tilså arealet.

Tilskuddets størrelse afhænger af, om arealet var anmeldt i fællesskemaet som et omdriftsareal (82.500 kr. pr. ha) eller et permanent græsareal (35.500 kr. pr. ha) i en referenceperiode, der forventes at være 2021-2023. Arealet skal bare have været anmeldt i et af årene i referenceperioden for at tilskuddet kan opnås.

Arealet skal være over 0,3 ha og må ikke allerede være pålagt lignende restriktioner og/eller være §3 beskyttet. Ejer får som udgangspunkt udbetalt tilskuddet som en skattepligtig éngangsudbetaling.

Tilskuddet forventes udbetalt i december 2025. Grundbetalingen vil fortsætte så længe aktivitetskravet opretholdes (afgræsning eller slåning minimum hvert femte år).

Ekstensiveringen tinglyses på ejendommen som en evigtvarende forpligtelse.

Naturlig tilgroning til skov vil skulle godkendes af kommunen, og det er uklart om grundbetalingen i så fald kan fortsætte.

Arealet vil højst sandsynligt ikke kunne anvendes til skovrejsning, men det vil afhænge af en konkret vurdering af kommune og stat om formålet med ordningen stadig er opfyldt.

Juletræsarealer vil ikke kunne medtages under ordningen.

Risikoen for at ejendomme bliver omkategoriseret, såfremt de ligger arealer ud til ekstensivering er endnu ikke afklaret.  

Ordningen er endnu ikke godkendt af EU-kommissionen, men det forventes ikke at blive et problem. Ordningen forventes således at åbne 2. september 2024 og løbe til ultimo november 2024.

Læs mere her:

Faktaark om ordningen

Link til Landbrugstyrelsens side om ordningen

Med venlig hilsen

VC Landskab