Formandens beretning

Indledningsvist berettede formand Anders Saldern Nielsen om årets gang i foreningen. Et år som i høj grad blev præget af de to storme, som ramte vores geografi i oktober og december.

Stormfaldet påvirkede prioriteringen af opgaver for foreningens medarbejdere. I kombination med at der i foråret var en ubesat skovfogedstilling, var det helt nødvendigt at fokusere på at redde værdierne hos de medlemmer, som var hårdest ramt. Andre medlemmer har derfor ikke nødvendigvis fået den service, de normalt kan forvente.

Stormfaldet har givet stor aktivitet i foreningen, og formanden kunne derfor berette om en stor omsætning og et pænt overskud.

Præsentation af årsrapporten

Efter beretningen fremlagde skovrider Henrik Buhl en mere detaljeret gennemgang af årsrapport.

Det pæne resultat gav anledning til enkelte spørgsmål fra forsamlingen. Blandt andet blev det foreslået at et overskud, kunne bruges til at nedsætte medlemskontingentet, hvilket måske kunne øge medlemstilgangen. Et resultat omkring 0 kunne være hensigtsmæssigt forikke at betalehelt så meget i skat. Andre nævnte muligheden for at reducere avancen på udvalgteforretningsområder.

Henrik Buhlsvarede at foreningen bør have enegenkapital, som afspejler aktivitetsniveauet og den risiko som foreningen påtager sig.

Medlemmer af bestyrelsen påpegede også at det er en meget lille margin at arbejde med en overskudsgrad på under 1 % i forhold til omsætningen.Bestyrelsen understregede ligeledes, at der lægges vægt på, at det er en forening der drives, og at krav til egenkapital og driftsoverskud er emner, som bestyrelsen med jævne mellemrum drøfter.

Årsrapporten og en kontingentstigning på 0,9% blev godkendt.

Valg til bestyrelsen

Herefter var det tid til valg af bestyrelsesmedlemmer. Tre medlemmer var på valg: Lars Gleerup, Søren Christiansen og Torben Bilstrup. Sidstnævnte genopstillede ikke. Bestyrelsen foreslog Peter N. Andersen sombestyrelsesmedlem. Peter N. Andersen ejer en lille skov ned til Ravnsø, og er ejer og medejer af en række virksomheder, blandt andet indenfor træindustrien.

Da der ikke var modkandidater, blev Peter N. Andersenvalgt som nyt medlem af bestyrelsen ogLars Gleerupog Søren Christiansen blev genvalgt.

Bestyrelsen består nu af følgende:

Formand Anders S. Nielsen, næstformand Lars Gleerup samt Søren Christiansen, Steen I. Andersen og Peter N. Andersen.

Som suppleanter blev valgt Anders Yding (genvalg) og Asger Pedersen (nyvalgt).

Efter generalforsamlingen blev der afholdt regionalt medlemsmøde i DDS. Her blev foreningens bestyrelse samt suppleanter valgt som regionalt repræsentantskab.

Foredrag om ulvenes genkomst i den danske natur.

Efter afholdelse af generalforsamling og regionalt møde var der kaffe og kage, hvorefter biolog og museumsinspektør Morten D.D. Hansen afholdt et farverigt og spændende foredrag om ulvenes genkomst i den danske natur.

Foredraget var en kombination af flere elementer. Delsfaktabaseret viden om ulven og den forventede effekt afet top-rovdyrs genindvandringi den danske natur.Dels fortællinger omde fordomme og historier som altid har knyttet sig til ulven.Alt sammen krydret medMorten D.D.’s spontane indfald og livlige fortællestil.

Det var et spændende og lærerigt foredrag, som uden tvivl vil blive husket en tid.

By: Kristian Løkke Kristensen