Anvendelse

Ædelcypres er ligeledes en af nichearterne. Den anvendes, især i forbindelse med begravelser, overvejende til kransebinding, men også i nogen grad til dekorationer og håndbuketter.

Naturlig udbredelse

Ædelcypres forekommer naturligt i et lille og relativt velafgrænset område i det vestlige Nordamerika. Her vokser arten overvejende i skyggefulde floddale sammen med blandt andet sitkagran, douglasgran, thuja (plicata) og grandis. I sit naturlige udbredelsesområde kan ædelcypres opnå højder på op til 60 m. I Danmark er der målt højder på op til ca. 30 m.

Sorter

Arten er kendetegnet ved en stor naturligt forekommende farvevariation. Stiklingeformering er nødvendig for at den ønskede farve også vil være til stede ved afkommet.

Til klippegrønt er den grønne cypres type mest udbredt, efterfulgt af hhv. gule og blå typer. Sidstnævnte er p.t. stort set uden kommerciel betydning. Den gule type har i den seneste årrække været den cypres art der er plantet mest hyppigt.

Der findes i øjeblikket 7 kårede bevoksninger med ædelcypres i Danmark. Disse er:

Ud over den naturlige genetiske variation inden for arten, så findes der yderligere henved 70 (have)-varieteter.

Plantemateriale

Ved frøformering, høstes frøet i oktober og sås om foråret i let jord, på bede eller i mistbænk. Det er vigtigt at de små planter beskyttes mod udtørring umiddelbart efter fremspiring.

Stiklingeformering foretages bedst i maj-juni eller august-september. Som stiklinger anvendes 9-12 cm lange enårige grene. Disse skæres ved overgangen fra årsskuddet, eller alternativt afrives med ‘hæl’. Snitfladen/såret dækkes evt. med et rodsætningsfremmende hormon. Små sidegrene fjernes på den nederste del af stiklingen. Stikning bør finde sted i let jord, og foretages bedst under glas, plastfolie eller i væksthus. Roddannelsen vil under normale omstændigheder finde sted i løbet af 4-6 uger.

Uafhængig af formeringsform, så enten omplantes eller udplantes planterne på blivende voksested efter to år.

Dyrkning: teknik og fordringer

Selv om cypres ikke stiller de store krav til vækstforhold, trives arten bedst ved høj luftfugtighed og gode læforhold. Jordbunden bør være en veldrænet sandblandet lerjord.

Cypres er såvel skyggegivende som skyggetålende. Ved øget lystilgang reagerer arten med kraftig mervækst. Under forårsfrost udsatte forhold kan denne evne udnyttes ved at plante cypres under en skærm af frosttolerante træarter.

Planteafstand mellem 1.25 og 1.5 meter på hver led. Cypres kan udplantes såvel forår som efterår.

For at opnå optimal klippegrøntproduktion er det er vigtigt at skørtet udvikling fremmes, så der senere kan høstes mellemgrene. Det er således afgørende at sidegrenene sikres relativ stor lystilgang gennem løbende og rettidig tynding.

Skørt: Grene der enten udvikler sig fra internodier på stammen eller fra den levende/grønne del der efterlades når en grenkransegren afklippes.

Som ved øvrig klippegrøntproduktion, kvitterer planterne positivt ved punktgødskning i vækstperioden. Især kvælstoftilførsel synes at føre til kraftig reaktion. For mængder, udbringningsmetoder- samt tidspunkter henvises der til afsnittet om gødskning af nordmannsgran.

Skadevoldere

Cypres er relativ robust overfor skadevoldere. Dog kan vækstlagsbeskadigelse forårsaget af den store brune snudebille på rodhalsen af unge planter have fatale følger. Ligeledes forekommer angreb af rodfordærversvamp (fomes annosus). Vildtbideskader er relativt begrænset, hvorimod fejeskader er hyppigt forekommende under stort vildttryk.

Høstmetode og mængder

Udnyttelse af klippegrønt kan under normale forhold påbegyndes efter ca. 8-10 vækstsæsoner.

Cypres er kendetegnet ved en stor regenereringsevne (genvækst), hvilket udnyttes i pyntegrøntsammenhæng. Pga. denne evne kan plantehøjden ved regelmæssig beskæring af toppen med fordel begrænses til 3-4 m. Alt afhængig af klippemetodik.

Som ved andre pyntegrøntarter, varierer klippeudbyttet af cypres overordentlig meget. På egnede samt veldrevne arealer kan der dog forventes en årlig produktion på mellem 4 og 6 tons per ha. Der findes dog eksempler på væsentlig højere produktion.

Grøntet leveres normalt som en bundtet vare.

Marked og priser

Cypres er de af de større nichearter der udnyttes til pyntegrønt. Cypresproduktion er gennem det seneste årti faldet ca. 30 %. Dette skyldes forringede afsætningsmuligheder med negativ prisudvikling til følge. Den årlige danske produktion af cypres udgør ca. 14.000 tons (1999), heraf eksporteres hovedparten til hhv. Tykland og Sverige. Der er overvejende tale om grøn cypres.

Der er højsæson omkring jul, men et vist forbrug finder sted gennem hele året.

Engrospriserne var i vinteren 2002/03 omkring: