Der er nu et vist videnskabeligt svar på, hvordan det kan være, at man ser mange asketræer i byerne og i det åbne landskab, der tilsyneladende ikke er ramt af askens toptørre. I det seneste videnblad fra skovforskningen skriver man:

”Efter 15 år med sygdommen i Danmark har udviklingen i skovene været katastrofal, især for kulturer og unge bevoksninger. Fremtidens dyrkning af ask i skovene afhænger af modstandsdygtigt afkom fra nye frøplantager, som er under opbygning.

For ask i landskabet og byerne har skaderne været langt mindre. Ganske vist fik mange træer symptomer, og en del nyplantede aske langs veje døde, men en stor del ser ud til at leve med sygdommen. I byområder kan man se ask, som synes upåvirkede af svampen. Der kan være flere årsager til dette.”

Forskerne har lavet en sammenlignende undersøgelse af ask i skoven og ask under bymæssige forhold. Det viste sig, at mens kun 18% af træerne i en skov ved Hørsholm var sunde, og langt de fleste træer havde vanris og andre erstatningsskud, så var modsat 84% af træerne i Hillerødgade på Nørrebro sunde med fyldige kroner og helt uden erstatningsskud.

Da man ved, at svampen trives bedst under fugtige forhold, har man lavet sammenlignende målinger af jordfugtighed og -temperatur i skoven og i byen. Undersøgelserne viste et klart lavere vandindhold og en højere temperatur for lokaliteter i byer. Årsagen til de konstaterede store forskelle synes således at være dårligere smittebetingelser for svampen i byerne.

Etablerede asketræer i landskabet og byerne, herunder især vejtræer, synes at kunne leve med asketoptørre, hvis de i øvrigt har gode vækstforhold og er vitale. Den begrænsende faktor for vejtræer vil typisk være omfanget af tilgængeligt rodrum.


Herover to aske i det åbne land i 2009 – den til højre hårdt angrebet


De to træer i 2013 – den syge ask er kommet sig. Fotos Iben M. Thomsen

Forskernes anbefaling er derfor: ”Bevar så vidt muligt ask i byerne og spredt i landskabet, men beskær gerne døde grene efter behov”.

Man skal altså ikke være alt for hurtig med at fælde angrebne aske i det åbne land – det kan ofte betale sig at se tiden lidt an.

Samme anbefaling gælder ikke i skovene. Men sunde træer i skovene bør man som hidtil anbefalet skåne, hvor der er muligt.

Kilde: Videnblad nr. 05.26-37 Beskyttelse mod skader fra svampe

Version 2 – 26.2.2017

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne