Der er desværre mange skovejere, som er berørt af ekspropriationssager ved elektrificeringen af banestrækninger. Til de berørte ejere har Skovdyrkerne lavet en generel anbefaling. Ejere somikke er berørt af denne sag opfordres til at følge sagerne, da de er principielle for skovbruget.

Skovdyrkerne anbefaler, at man som ejer forholder sig kritisk i forhold indholdet i den eldriftsservitut, som er en del af ekspropriationen. Ekspropriationen indeholder afståelse af areal til banen, afståelse af træer og beplantning, midlertidigt afståelse af arealer til anlægsarbejde og rydning samt varigt pålæg af rådighedsindskrænkninger.

Særligt de varige rådighedsindskrænkninger på arealerne op til banen er problematiske. Skovdyrkerne anbefaler derfor skovejer, ikke frivilligt at acceptere erstatningsforslaget. Erstatningskommissionen vil afsige en kendelse med samme indhold, men denne kan påklages. (indbringes for taksationskommission) Dermed kan rimeligheden i ekspropriationen afprøves.

Skovdyrkerne foreslår, at følgende tekst kan anvendes når kendelsen fra erstatningskommissionen skal indbringes for taksationskommission:

Erstatningskommissionens kendelse ønskes indbragt for taksationskommissionen, idet erstatningsudmålingen ikke findes rimelig i forhold til indholdet i ”Servitut om eldrift”. Særligt de varige restriktioner og den risiko som skovejer påføres i ”Servitut om rådighedsindskrænkninger i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks hovedstrækninger” findes urimelig og mangelfuldt erstattet.

Erstatning for afståelse af arealer og træer på disse arealer kræver en individuel vurdering. Det er Skovdyrkernes opfattelse, at der kan være store individuelle forskelle i erstatningens rimelighed for denne del af den samlede erstatning.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne