En indsats i de danske skove vil have væsentlig effekt på biodiversiteten og have stor effekt i forhold til at fremme forholdenefor en lang række truede arter.

Aftaleparterne er enige om at udlægge arealer i eksisterende skov til urørt skov og anden biodiversitetsskov, så der samlet opnås 25.000 ha biodiversitetsskov. Der er i dag i Danmark udlagt 11.700 ha skov på offentlige og private arealer til urørt skov og anden biodiversitetsskov, som vil indgå i det samlede areal på 25.000 ha. Aftaleparterne er således enige om at udlægge ialt 13.300 nye ha skov til biodiversitetsformål. Herefter vil der være i alt 19.100 ha urørt skov (med og uden pleje – fx græsning) og 5.900 ha anden biodiversitetsskov.

Udlægningen sker på statens arealer og skal ske på den mest omkostningseffektive måde på baggrund af den nyeste viden og med konsultation af relevante forskningsmiljøer, herunder det vidensgrundlag, der tilvejebringes i projektet om kortlægning af naturmæssigt særligt værdifuld skov. Den konkrete udlægning af arealerne fastlægges, så det sikres, at der målrettet udlægges arealer med det største biodiversitetspotentiale. Samlet udlægges således et areal svarende til 20 procent af statens skovareal til urørt skov eller anden biodiversitetsskov (Miljø- og Fødevareministeriets og Forsvarets skovareal svarer til 111.500 ha).

Udlægningen sker ved en indfasning, hvor der udtages økonomiske værdier over de næste 10 år for løvskov, mens derfor plantager med nåletræ sker en indfasning over 50 år for at sikre højere biodiversitetspotentiale ved bl.a. at konvertere nåleskoven og samtidig udtage økonomiske værdier. De nye udlagte arealer vil omfatte hele skove eller dele af større skove inklusiv mindre åbne arealer som fx skovmoser, skovenge mv., som er en naturlig del af skoven. Der udarbejdes i 2016 en plan for udlægning, der fastlægger proces mv.

Herudover skal private skovejere tilbydes mulighed for at udlægge skov til biodiversitetsformål. Udlæg på private arealer skal ske på frivillig basis og mod kompensation. En model for udpegning af urørt skov og anden biodiversitetsskov på private arealer drøftes med interessenterne. Udlægningen af skov på private arealer sker over de næste 10 år. Det forventes,at der vil blive udlagt op mod 3.300 ha til urørt skov og anden biodiversitetsskov på private arealer.

Der vil dermed samlet kunne opnås op til 28.300 ha urørt skov og anden biodiversitetsskov.

Miljø- og fødevareministeren indførte i foråret 2016 et midlertidigt hugststop for at sikre, at der ikke blev fjernet biologiske værdier fra ministeriets skove før indgåelse af aftale om en Naturpakke. Aftaleparterne er enige om, at hugststoppet videreføres i en tilpasset form, hvor der efterlades minimum 20 træer pr. ha. indtil ny urørt eller anden biodiversitetsskov er udpeget (tidligst 2017). Hugststoppet ophæves herefter på de arealer, der ikke bliver udpeget til biodiversitetsskov.

Miljø- og Fødevareministeriet maj 2016

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne