Skovdyrkerforeningen FYN har håndteret en sag for en skovejer, der ønskede at udvide sine driftsbygninger ind i skoven. Og man vandt sagen.

Det drejede sig om et gods på Fyn, der i 2005 fik behov for at udvide deres kostald. Den bedste driftsmæssige placering ville man få, hvis man udvidede ind i den tilstødende skov. Man mente at have behov for 0,15 ha.

Skov- og Naturstyrelsen blev ansøgt om tilladelse til ophævelse af fredskovspligten på arealet. Afslag. Begrundelsen var, at ‘skovarealet egnede sig til bæredygtig skovdrift, at der kunne findes en placering udenfor fredskoven og at der ikke var overordnede samfundsmæssige behov, som vejede tungere end at bevare arealet som fredskov.’


Den nye bygning ses øverst til venstre

Skovdyrkerforeningen ankede afgørelsen til Naturklagenævnet i 2006 med den begrundelse, at den foreslåede udvidelse var betydelig mere hensigtsmæssig end at bygge andetsteds på ejendommen. Afslag igen.

I januar 2008 søges der igen. Arealet er efter en justering af planerne nu nede på 0,09 ha (900 kvadratmeter!). Afslag igen – med de samme begrundelser som tidligere.

I juni klager Skovdyrkerforeningen igen til Naturklagenævnet.

Og så sker det: Den 28. august – efter endnu en besigtigelse på stedet – meddeler Naturklagenævnet tilladelse til at opføre den nævnte kostald! Ikke enstemmigt, men et flertal anser det for godtgjort, at den ønskede placering af stalden er den mest hensigtsmæssige rent driftsmæssigt, og at hensynet til de samlede arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabsmæssige værdier også taler for en tilladelse.

Det lykkedes altså at komme væk fra den normale situation, hvor alene hensynet fredskovspligten sætter alle andre argumenter ud af kraft. Man har i dette tilfælde foretaget en samlet vurdering, hvor naturligvis også hensynet til fredskovspligtenindgik – men på linie med øvrige relevante forhold. Det går fremad.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus