Dansk Skovforening er i gang med en undersøgelse af et nærmere samarbejde med den sydsvenske skovejerforening og industrikoncern, Södra.

Södra er efter danske forhold MEGET stor. Man har (2005) en årlig omsætning på 16 milliarder SEK, et overskud på 850 mill. SEK og 3600 ansatte. (Se tabellen Södra i tal nederst i dette dokument). Man har 35.000 svenske skovejendomme tilknyttet som medlemmer.

Selv om Södragrundlæggende er en skovejerforening, så er kernen i virksomheden nu en række store industrier og savværker med celluloseindustrien ‘Södra Cell’ som den helt afgørende. Industriernes træforbrug er på omkring 25 mill. kubikmeter årligt.

Manmanglernu træ til disse industrier. For Södra vil det være interessant, hvis man kan hente yderligere råtræmængder i Danmark. Dansk Skovforening har valgt at hjælpe Södra med dette ved at undersøge mulighederne for at tilknyttedanske skovejere som direkte medlemmeraf og leverandører til Södra. Samtidig vil Dansk Skovforening selv melde sig ind i Södra.

Samarbejdets nærmere form og indhold er endnu ikke klart, men der lægges op til, at danske skovejere tilbydes Södras ydelser på en række områder, og at Södra planlægger at etablere sig i Danmark med en en organisation, der bl.a. vil tilbydeopkøb af træ, skovning,certificering, planlægning og kortlægning m.m.

At gøre brug af Södras ydelser fordrer medlemskab både i Dansk Skovforening og Södra, og der lægges op til, at Skovforeningen får en rolle i at administrere medlemsskabet for Södras danske medlemmer.

Som en del af samarbejdet er der desuden lagt op til, atSödras svenske skovejende medlemmer vil opnå nye servicetilbud via det tættere samarbejde med Dansk Skovforening, f.eks inden for rådgivning og afsætning af løvtræ.

Hvad siger Skovdyrkerne?

De Danske Skovdyrkerforeninger er blevet orienteret om initiativet og er blevet spurgt, om vi ønsker at indgå i samarbejdet.

De Danske Skovdyrkerforeninger hilser som udgangspunkt alle bestræbelser på at skabe øget økonomi i de danske skove velkomne.

Vi ser dog en række strategiske grunde til, at vi på det nuværende grundlag ikke vil indgå i eller støtte et sådant samarbejde: Skovdyrkerne mener, at det er i skovejernes langsigtede interesse, at der fortsat er en bred afsætning af det danske træ til en række forskelligartede aftagere i ind- og udland. (Og Södra får i forvejen en hel del nåletræ fra Danmark via de eksisterende handelskontorer.)Blandt andet ville vi i forbindelse med det sidste stormfald – der ramte Danmark og Sydsverige på én gang -meget nødigt have undværet hverken de danske savværker eller kontakterne til f.eks. den tyske og den østrigske træindustri.

Södras interesse i Danmark går desuden først og fremmest på rødgran – i Sverige skærer man rødgran og skovfyr, og heraf har vi kun det første i kommerciel mængde og kvalitet. Hvis en massiv del af den danske rødgranhugst eksporteres, udsultes den danske træindustri, der ikke kan leve af kun at skære i sitka, ædelgran, douglas, grandis, lærk og alle de andre arter, der udgør buketten i dansk skovbrug – og som de nye driftsformer som f.eks. naturnær skovdrift vil medføre et øget udbud af.

Vi foretrækker derfor at byde Södra velkommen som en konkurrent og medspiller på banen for rådgivning, skovadministration og handel.

Hvad med Skovforeningens rolle som brancheorganisation?

Skovforeningens udtalte begrundelse for eventuelt at gå ind i samarbejdet er et ønske om at skabe værdi for de danske skovejere. Det ligger helt på linie med vore egne daglige bestræbelser ude i skovene.

Skovdyrkerne er dog bekymrede for, at en meget tæt kobling til en udenlandsk industrikoncern kan blive et problem for Skovfore-ningens vigtige rolle som en uafhængig brancheorganisation for hele det danske skovbrug – en rolle, som har vor fulde opbakning.

Skovforeningen mener foreløbig ikke selv, at denne kobling vil give problemer.

– Vi kan kun håbe, at tiden vil gøre vor bekymring til skamme.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Yderligere om Dansk Skovforening på www.skovforeningen.dk

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus