Naturstyrelsen har afholdt den første workshop om det kommende skovprogram. Mødet var meget koncentreret om skovenes levering af biomasse, og en stor del af diskussionerne handlede om hvorvidt træ er en CO2-neutral energikilde.

Politisk er det blevet vigtigt, at træ under sin vækst binder kulstof. Træet i skovene betragtes som et såkaldt ’sink’ – altså et sted, hvor der lagres CO2. Samtidig er det dog vigtigt, at skovene leverer træ til afbrænding. Det blev oplyst, at biomassen nu genererer 40% af skovbrugets indtægter.

Skovbrugets anbefaling til samfundet er: Producér træ – og brug det. Med streg under produktion. Skovene kan det hele. Samtidig med at man producerer et miljøvenligt, stærkt, let, genbrugeligt og billigt (alt for billigt) materiale, leverer man oplevelsesmuligheder til befolkningen og tager hånd om en stor del af Danmarks biodiversitet. Skovene er et Colombus-æg. Det er bare ikke alle, der har opdaget det.

Under mødet blev det understreget, at vi har behov for et træbyggeprogram. I vore nabolande bygger man træhuse på op mod 20 etager – herhjemme er der en lovmæssig grænse ved 4 etager.

Naturfredningsforeningen sagde, at de ønskede en pardans i stedet for en slåskamp. Det skulle ske ved at udvikle incitamentsstrukturer, ’således at de private ejere bliver interesserede i at udvikle mere naturlige skove’. Fra salen blev der spurgt: vi har fået mere bøg, mere eg, flere robuste træarter generelt, der er lavet naturgenopretning mange steder – hvornår der det mon nok?

Det første skovejermøde

Skovforeningen har afholdt sit første skovkredsmøde med diskussion af samme emne på Fyn. Her var det en generel betragtning, at når skovene indeholder de fleste af vore rødlistede arter, så er det ikke fordi skovbruget truer disse arter. Tværtimod, så findes de mange sjældne arter i skovene netop fordi skovbrug er en skånsom driftsform i forhold til landbrug. Det vil vi gerne godskrives for.

Og så ønskede man lette og smidige rammer omkring skovdriften, og en deraf følgende metodefrihed. Derimod var der ikke ønsker om flere tilskud til skovdriften ude på ejendommene, men dog gerne generelle tilskud til produktudvikling i skovbrug og juletræproduktion.

Endelig understregedes, at i en verden med knappe ressourcer, kan vi ikke tillade os den luksus at lade de danske skove ligge urørte hen – for samtidig at importere de træprodukter, vi har brug for, fra andre lande.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne