‘Min inspiration henter jeg i naturen. Jeg har gjort den enkle erfaring, at sagkundskaben på bjerget er adskillige år bagefter, og at man derfor ikke altid behøver at tage den højtideligt. Lighedsbestræbelserne nu om dage giver et ynkeligt resultat, for vi er alle så forbandet ulige. Jeg er imod overdreven lighed. Meget af den lighed, man skaber, fjerner samfundets dynamik. Hele livet er en kæde af tilfældigheder. Prøver man at eliminere dem, ender man i øllebrød’.

‘Der er meget, der kan gå, når man bare prøver det’.

‘Jeg lider selv på det frygteligste ved den enorme læsemasse, jeg føler mig forpligtet til hver dag at gennemgå for blot på dilettantisk vis at kunne følge med i verden set fra min lille udkigspost, at jeg til fulde forstår enhver, der kun lejlighedsvist læser avisoverskrifter og i øvrigt lader sig fylde med massemediernes lydeffekter – forunderlige blandinger af løftede pegefingre og sorterede og ofte fordrejede nyheder.
Mit bedste råd til de fleste er da også: opgiv al lytning og bliv helt analfabet – en egenskab, der i dag er kommet i vanry, fordi det en overgang var de dummeste, der var analfabeter’.

‘Når der var nogle kræfter i verden, som man så kvalitativt forskelligt på, nogle som mere var gode og andre mere onde, så var det en naturlig forpligtelse at melde sig på den gode side’.

‘Man forudsiger mangel på fødevarer, olie, træ. Al ting, ja selv luftens ilt skulle være ved at slippe op, og disse profetier kan føre til de mest forrykte forvridninger af vor økonomi, fordi et overraskende stort antal mennesker beskæftiger sig dermed og tror derpå – så skråsikkert, at kun få har tålmodighed og kræfter til sige dem imod. Det er katastrofedramatikkens styrke og dynamik’.

‘Siden Knud den Stores tid har danske initiativer i verdenshistorien været gradvist aftagende, og efter Christian den Fjerdes deltagelse i Trediveårskrigen helt uden betydning for omverdenen. Alt er i de sidste 300 år kommet til os udefra. vi har blot taget imod og måttet indrette os efter verden omkring os’.

‘I dag går det fortsat ad Helvede til med stigende fart. EU og Danmark er på fælles vej nedad med voksende bureaukrati, urimelige udgifter i milliardklassen og frygt for både de fremmede og for mange af de unge. Det hele bliver værre og værre, og jeg tror ikke, at sandheden vinder til sidst. Men vi har gjort, hvad vi kunne’.

ELEFANTEN- en biografi

Ovenstående citater er alle udtalelser af Flemming Juncker – sakset i den nyligt udkomne biografi, skrevet af Sven Ove Gade, gennem mange år chefredaktør af Ekstra Bladet. (Sven Ove Gade: Elefanten – en biografi om Flemming Juncker. 438 sider. Gyldendals forlag 2007. Kr. 348)

Bogen, som herved anbefales, giver et bredt portræt af det universalgeni, vi havde fritgående her i landet i 98 år – fra 1904 til 2002.

Eller som historikeren Erik Helmer Pedersen beskriver Juncker i sin anmeldelse af bogen: ‘En 2×1 meter stor vandreblok – der til enhver tid valgte sin egen rute i vort ellers så gennemkultiverede og gennemregulerede samfund. Et livsforløb, hvis lige næppe findes mage til i en moderne, danmarkshistorisk sammenhæng’.

Uddannet forstkandidat, grundlægger af Junckers industrier som 26-årig, fremtrædende modstandsleder under 2. verdenskrig, godsejer i 40 år til Overgård gods, som han udvidede med 1000 ha ved inddæmning fra Mariager Fjord.

Et renaissance-menneske: Stridsmand, anti-bureaukrat, idérig, ekstremist, polyhistor, historiker, kemiker, jordbruger – og uden det som en normal erhvervsmand vil kalde ‘forstand på penge’. Han havde vigtigere ting for.

Innovator og foregangsmand i land- og skovbrug.Indførte den flydende ammoniak, den første mejetærsker, den første malkekarrusel,gik forrest i dyrkning af raps, majs og vinterbyg m.m.

I relation til jordbruget fortaler for stærk hugst i skoven, for løvtræ, for N i form af ammoniak, for halmnedmuldning, for biomasse som energikilde m.m.m.

Imod nåletræ, N i form af nitrat, kalkning af landbrugsjorden, halmafbrænding, økologi, vindmøller, terminsbetainger m.m.

Læs Sven Ove Gades bog og bliv svimmel.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

NB: Flemming Juncker har selv skreveterindringsbøgerne‘Men morsomt har det været’ 1983og ‘En gård skifter hænder’ 1984samt debatbøgerne‘Humus – Dynamisk Økologi’ 1985, ‘Træk fra glemmebogen: 1968 og de sidste 25 års økonomiske forvirring’ 1986, samt ‘Vandmiljøplanen: en grov misforståelse af kvælstoffets rolle i verden’ 1990.
By: Per Hilbert