– Så er der nu gode muligheder for at komme i gang. Ordningen for privat skovrejsning er revideret, og det kan gøre det mere attraktivt at plante skov på din ejendom. Her giver vi dig et overblik over mulighederne med ordningen for skovrejsning på landbrugsjord.Hos Skovdyrkerne samarbejder vi også med private virksomheder og fonde. Hvis du vælger at etablere din skov i samarbejde med private fonde, kan du opnå mere frihed bl.a. i forhold til valg af træarter. Vil du vide mere, så kontakt din lokale skovfoged hos Skovdyrkerne. Skovfogeden kan hjælpe dig med, at du får dine drømme opfyldt med din skovrejsning på din ejendom.At plante skov er en stor beslutning, men en forsimpling af skovrejsningsordning i 2016 suppleret med en senere trimninger gør ordningen attraktiv for mange lodsejere.

Hvem kan få tilskud til privat skovrejsning?

Private ejere af landbrugsjord kan opnå tilskud til skovrejsning. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende.

Hvilke arealer ydes der tilskud til privat skovrejsning?

Der ydes tilskud til privat skovrejsning, hvor arealets form, terræn, jordbundsforhold o. lign. gør arealet egnet til skovdrift. Desuden skal arealet opfylde følgende krav:

Der ydes ikke tilskud til:

Krav til den nye skov

Den nye skov bliver pålagt fredskovspligt. Dette betyder, at skovrejsningsarealet fremover skal være skov og opfylde skovlovens krav. Dette indebærer bl.a.:

Arealet skal tilplantes med træarter, der er egnede til jordbunden og der skal etableres skovbryn af løvtræer og buske i kanten af arealet med skovrejsning.

Skovrejsningen skal ske uden anvendelse af pesticider. Det samme gælder gødskning og vildtafværgemidler, men der kan anvendes vildthegn, vækstrør o. lign.

Vandrammedirektivet

Hele landet er opdelt i hovedvandsoplande, der igen er delt i delvandsoplande

I hovedparten af disse delvandsoplande er der fastsat mål for reduktion af kvælstofudledningen. Ordningen for privat skovrejsning prioriterer skovtilplantning i disse områder.

Tilskudsordningen giver kun støtte til skovtilplantning i delvandoplande med målsat kvælstof-reduktion

Plantetallet i skovrejsninger

Der skal plantes mindst 4.000 levende planter ved løvskov og i skovbryn og 2.800 i nåleskov.

Etableringstilskuddet til privat skovrejsning

Etableringstilskuddet udbetales på én gang efter tilplantning.

Der ydes tilskud til etablering af løvskov, skovbryn (28.000 kr./ha) og til nåleskov (12.000 kr./ha).

Særlige miljøhensyn: Der ydes et tillæg i tilskuddet (4.000 kr./ha), såfremt anlægget sker uden forudgående dybdepløjning.

Vildthegn: Der gives et fast tilskud på 15 kr. pr. løbende meter hegn, når der opsættes vildthegn om tilplantningen.

Grundbetalingsordningen kan bevares ved skovrejsning

Arealer tilplantet med tilskud efter ordningen for privat skovrejsning har mulighed for at modtage den årlige grundbetaling på ca. 1.500 – 2.200 kr. pr. ha. Der ansøges om grundbetaling hos Landbrugsstyrelsen.

Prioritering

Der foretages en prioritering blandt de indkomne ansøgninger til privat skovrejsning.

Beliggenhed inden for et delvandområde med fastsat mål for reduktion af kvælstofudledning er en forudsætning for tilskud.

Der prioriteres herefter med faldende vægt: (1) Etablering uden brug af dybdepløjning, (2) høj kvælstoftilbageholdningsevne i området og (3) beliggenhed i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i vandindvindingsoplande. Endeligt kan størrelsen af skovrejsningsarealet tælle med i prioriteringen.

Ansøgning til privat skovrejsning

Ansøgningsperioden til privat skovrejsning offentliggøres normalt først på året. For 2022er ansøgningsfristen den 30. september. Der ansøges digitalt på Landbrugstyrelsens Tast selv-service fra og med den 1. juli.

Bemærk at kommunens sagsbehandling af skovrejsningsprojektet skal være afsluttet inden ansøgningen.

Skattemæssige forhold

De udbetalte tilskud til privat skovrejsning er skattepligtig indkomst. Udgifter til skovrejsningen kan fradrages med indtil 20% årligt. Hvis udgifterne til skovrejsningen ikke overstiger 25.000 kr. pr. år pr. ejendom, kan beløbet dog fradrages straks i det indkomstår, hvori udgiften er afholdt. Skattefradrag forudsætter dog, at bedriften ikke betragtes som hobby – virksomhed.

Katrine Bang Hauberg, VidenCenter Landskab. Revideret juni 2020.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne