Mange drømmer om at få mere natur med skovrejsning på sin ejendom, og det er der nu rigtig gode muligheder for, da Landbrugsstyrelsen har åbnet for tilskud til dette. Ud over den visuelle nydelse og forøgelse af herlighedsværdien, så er skovrejsning et godt bidrag til at mindske både CO2-udledning og klimaforandringerne, viser flere undersøgelser. Den anerkendte forstekspert, Palle Madsen, peger således på, at øges de aktuelle 14% af det danske areal med skov til 25%, vil det reducere CO2-udledning med 30%.

På et velbesøgt møde tirsdag i Sorø, som Skovdyrkerne Øerne i samarbejde med Vkst havde arrangeret, blev der orienteret om en lang række aspekter omkring skovrejsning, herunder ikke mindst de tilskudsmuligheder der tilbydes. Skovfoged Rasmus Larsen fra Skovdyrkerne Øerne gennemgik reglerne for skovrejsning, og de ydelser, foreningen kan tilbyde, hvorpå oplandskonsulent Mikael Kirkhoff Samsøe fra Vkst orienterede om de tilbud, rådgivningsvirksomheden kan yde overfor især de landmænd, som ønsker at etablere skov. Ansøgningsfristen er 31. august i år.

Alle private ejere af landbrugsjord kan opnå tilskud til skovrejsning, og her kan en privat ejer være både en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende. Der ydes tilskud til privat skovrejsning, hvis arealets form, terræn osv. gør det egnet til skovdrift. Desuden skal arealet være i regelmæssig erhvervsmæssig drift, samt været i drift i seneste dyrkningssæson. Arealet skal i forvejen være u-bevokset, altså ikke skovbevokset, ligesom det skal kunne tilplantes uden at stride mod lovgivningen.

Der ydes ikke tilskud til eksisterende fredskovspligtige arealer, ej heller arealer, hvor tilplantning er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud. Det samme gælder anlæg af skov, som ejeren i forvejen over for offentlig myndighed er forpligtet til at anlægge. Det gælder også tilplantninger til produktion af juletræer, pyntegrønt og energiskov, og endelig ydes der ikke tilskud til arealer, der er under 2 ha.

Blandt kravene til den nye skov er, at den nye skov bliver pålagt fredskovspligt. Dette indebærer bl.a., at maksimalt 10% af arealet kan drives i kort rotation, men at man ellers derudover er underlagt skovloven. Arealet skal tilplantes med træarter, der er egnede til jordbunden, og der skal etableres skovbryn af løvtræer og buske i kanten af arealet med skovrejsning, som i øvrigt skal ske uden brug af pesticider.

Det skal plantes mindst 4.000 levende planter ved løvskov og i skovbryn og 2.800 i nåleskov. Der ydes et tilskud på 28.000 kr. pr. ha til etablering af løvskov og skovbryn og 12.000 kr. pr. ha til nåleskov. 4.000 kr. pr. ha ydes som et tillæg i tilskuddet, hvis området sker uden foregående dybdepløjning. Endelig ydes der 15 kr. pr løbende meter hegn, når der opsættes vildthegn om tilplantningen. De udbetalte tilskud til privat skovrejsning er skattepligtigt. Udgifter til skovrejsningen kan fradrages med indtil 20% årligt.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne