Ønsket om at erstatte den fossile energi (kul, olie og gas) med en mere bæredygtig og vedvarende energikilde går sammen med ønsket om at mindske udledningen af CO2.

Det ’fossilfrie’ Danmark – den politiske ambition

Danmark skal være ‘fossilfrit’ i år 2050, og der skal være markante milepæle med klare reduktionsmål i 2020. Det er meget ambitiøse planer, og der skal investeres betydelige milliardbeløb.

Konklusionen er klar: Klima og energi er kommet højt på den politiske dagsorden, og det er kommet for at blive. Det er en lykkelig situation for skovbruget – vi har verdens bedste produkt, der omsætter solenergi til bioenergi på en naturvenlig og bæredygtig måde. Og der er kunder i butikken!

På den korte bane er opgaven effektivt at mobilisere flisressourcerne i dansk skovbrug i takt med den fortsatte udbygning af forbruget. Den samlede flishugst i Danmark er i øjeblikket på 1,4 mio m3, svarende til ca. 10 PJ energi. Beregninger antyder, at det nuværende skovareal på et bæredygtigt niveau kan levere omkring det dobbelte – ca. 23 PJ.

Skal de energipolitiske ambitioner indfries, skal der imidlertid mere til. Det giver mulighed for at udvide brændselssortimentet med f.eks. rodflis og flis fra energiskov (pil og poppel) – en udvikling, som vi må forvente i et 0-5 års tidsperspektiv.

En chance for dansk skovbrug

På den lange bane (en trægeneration) har skovbruget en stor udfordring og en enestående mulighed for at øge både det samfundsøkonomiske bidrag og ejernes bundlinie ved at øge produktionen.

Det kræver en udvikling af det skovbrugsfaglige håndværk (dyrkningssystemer og driftsteknik), og især at man genoptager de forædlingsprogrammer for skovbrugets produktionstræarter, som desværre ikke er blevet prioriteret de sidste 10-20 år. Her er en stor kilde til forøget tilvækst, og det er afgørende, at der findes politisk vilje til at finansiere dette arbejde.

Der knytter sig naturligt en betydelig usikkerhed til så lange tidshorisonter, men tre afgørende forhold er ret sikre:

Og en chance for dig som skovejer

Så pas godt på din skov og på dens produktionsevne. Både dine børn og børnebørn får god brug for produktionen fra de danske skove – og glæde af den!

Michael Gehlert
Skovrider
Skovdyrkerforeningen Vestjylland
(mgh@skovdyrkerne.dk)  

Files:
Grafisk_fremstilling.pdf

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus