Ved et seminar i Fællessalen på Christiansborg, arrangeret af Verdensnaturfonden WWF, præsenteredes forleden en ny rapport med titlen ’Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove’. Med undertitlen ’En analyse af den nødvendige indsats, og hvad den betyder for skovens andre samfundsgoder’.

Præsentationen startede med en introduktion af professor Carsten Rahbek, der beskrev tilstanden i de danske skove som stærkt utilfredsstillende. Naturen i skovene behøver efter hans vurdering mere plads, mere kvalitet og flere større sammenhængende arealer.

Derefter præsenterede Anders Højgård den metode, forskerne havde anvendt i deres analyse. Man har brugt ’en databaseret, analytisk tilgang’, der baserer sig på en registrering af udbredelsen af i alt 664 arter, heraf 622 skov-arter og 42 andre arter, hvoraf de 229 er klassificeret som truede.

Arternes tilstedeværelse er registreret i et netværk af 663 kvadrater på hver 10×10 km, som dækker hele Danmark. Forskerne har efterfølgende udvalgt det antal kvadrater, der skal til, for at alle 664 arter er repræsenteret i mindst 3 kvadrater. Det opfattes som et minimum for at sikre deres overlevelse. Det drejer sig om i alt 105 kvadrater.

Forslaget omfatter 13% af de danske skove

Forskernes forslag lyder nu på, at 80% af al løvskov samt en mindre del af nåleskoven i de pågældende 105 kvadrater udpeges som urørt skov. Urørt skov er i forskernes terminologi skov, hvor der ikke må forekomme kommerciel hugst.

Forskerne har regnet sig frem til, at det vil dreje sig om mindst 22.000 ha statsskov og 53.000 ha privat skov. Svarende til i alt 13% af det danske skovareal. De 22.000 ha statsskov er en femtedel af statsskoven – med hovedvægt på det gamle løvtræ. De mange ha privat skov ligger spredt i landet med koncentrationer i det østlige Sønderjylland, den centrale Jylland, områder på Midt- og Sydfyn, Nordsjælland, Sydsjælland, Lolland-Falster og stort set hele Bornholm.

Hvad koster det?

Man er også opmærksom på, at et ophør af skovdriften på de 75.000 ha vil koste penge. For ejerne og for samfundet. Projektets økonomer har beregnet, at det vil koste i gennemsnit 1.850 kr. pr. ha om året i tabte indtægter. For de 75.000 ha drejer det sig om 143 mio. kr. om året.

Man foreslår, at det skal være frivilligt for private skovejere, om de vil gå med i en sådan indsats. Og at det skal ske mod erstatning. Eftersom de fleste skovejere nok vil foretrække en engangserstatning i stedet for løbende beløb, taler vi om en samlet erstatning på 4-5 mia. kr. – meget afhængig af den valgte rentefod, og forudsat, at ejerne vil være tilfreds med de ovennævnte beløb pr. ha.

Skovbrugets holdning til forskernes forslag kan ses på Skovforeningens hjemmeside

per@remove-this.hilbert.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne