Handleplanerne er anden generation i en indsats for at Danmark opfylder sine forpligtigelser i forhold til Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Det overordnede mål med planerne er, at sikre en god tilstand for de særligt udpegede naturområder – Natura 2000-områderne.

Vær opmærksom på at planerne kun dækker de lysåbne naturtyper og ikke-fredskovspligtige arealer. Fredskovspligtige arealer har en 12- årig planperiode og vil dermed først være omfattet af næste planproces.

De kommunale handleplaner vil – set fra lodsejerside – være på et meget overordnet niveau med en meget generel beskrivelse af kommende indsatser. Det kan dog alligevel som lodsejer være en god ide at læse planerne igennem – ikke mindst med fokus på beskrivelsen af de allerede gennemførte indsatser, samt kommunernes plan for de planlagte kommende indsatser.

Forløbet

Forløbet har været sådan, at Staten i første omgang har udarbejdet Natura 2000-planer for de 252 udpegede Natura 2000 områder. Det er sket. Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden for at sikre eller forbedre tilstanden.

Herefter har kommunerne skullet udarbejde såkaldte ’handleplaner’, som beskriver, hvordan kommunen vil realisere indsatssprogrammet. Handleplanerne opererer på et overordnet niveau, mens den konkrete planlægning af indsatserne vil efter høringsperioden ske i dialog med de berørte lodsejere forud for iværksættelse af tiltagene.

Handleplanerne skal være så konkrete, at deres gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

Høringsperioden vil vare 8 uger fra den offentlige høring startede. Perioden strækker sig fra midt i oktober til midt i december 2016.

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne