marts 5, 2006

Fosfor er ligesom kvælstof og kalium et makronæringsstof – træernes behov svarer til ca. 10 % af behovet for kvælstof. Fosformangel optræder sjældent i juletræskulturer, og forekommer da som regel på ugødskede jorde med lav pH – typisk skovjorde. Induceret fosfor-mangel kan dog også opstå ved høje koncentrationer af andre næringsstoffer – især kvælstof (P/N-forholdet bør være større end 0,1).

Symptomer

Ved mangel på P farves nålene typisk unaturligt mørkegrønne/blågrønne – til tider med et violet skær. Det er tydeligst  på de ældre nåleårgange. På de nye nåleårgange, der i reglen beholder den grønne farve, kan mangelsymptomerne vise sig ved en begyndende gulgrøn nuance på nålespidsen. Ofte bliver nålene mindre end normalt, ligesom fosformangel kan føre til øget og fremskyndet nåletab.

Fosforkredsløbet

I jorden forekommer fosfor for størstedelens vedkommende stærkt bundet til organiske og uorganiske forbindelser. I skovjorde svarer det til størsteparten af et totalindhold på 20-500 mg P/kg jord. Det tilgængelige (labile) P udgør kun en lille andel af totalmængden, og en endnu mindre del (< 0,5 mg/l) findes opløst i jordvæsken, hvorfra planterne umiddelbart kan optage fosforforbindelserne.

Fosfors tilgængelighed i jorden varierer i høj grad med pH, og tilgængeligheden er størst ved pH tæt på 6. På jorde med lav pH spiller symbiose med mychorrhiza-dannende svampe en afgørende rolle for træers optagelse af P.

Optaget af P fra atmosfæren er beskeden (0,2-0,5 kg/ha/år), og tilførslen ved forvitring, der ikke er undersøgt, antages at være meget afhængig af jordbundens mineralogiske sammensætning.

Selv om behovet for P ikke er så stort som behovet for N og K, menes små forskelle i P-tilførsel at være mere kritiske for plantens næringsstofforsyning – især på næringsfattige jorde. Derfor spiller gødskningen og valget af gødningstype en afgørende rolle for træernes P-husholdning.

Udvaskningen af P er som regel mindre end 0,5 kg/ha/år og svarer nogenlunde til optaget fra atmosfæren. Foreløbige undersøgelser har vist, at træerne i løbet af en juletræsgeneration på 8 år optager 45-65 kg P/ha.

Forebyggelse og afhjælpning

På især næringsfattige jorde anbefales en tilførsel på minimum 10 kg/ha/år, hvilket ikke nås ved fx. tilførsel af NPK 23-3-7, når kvælstofnormen på 90 kg/ha overholdes. Derfor anbefales formuleringer med et større P/N-forhold såsom fx  NPK 13-3-16.