Formand Rudolf Iuel betonede i sin beretning, at foreningen har præsteret et særdeles tilfredsstillende resultat, idet både top- og bundlinje ligger betydeligt over det budgetterede. Det er til trods for, at resultatet er påvirket af en nedskrivning af værdien i Skovdyrkerne Fyn Produktion ApS med kr. 815.000. Rudolf Iuel takkede foreningens medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer for en enestående indsats i det forgangne år.Han rettede desuden en tak til foreningens loyale medlemmer for at bakke op om foreningen.

Skovdyrkerne Øerne havde i det forgangne år et fald i antallet af medlemmer på 3,2% svarende til 38 færre aktive medlemmer. I samme periode faldt medlemsarealet med 0,9 % svarende til 182 ha. Tallene indikerer, at det fortrinsvis er medlemmer med små arealer, der melder sig ud. Ifølge Rudolf Iuel følger denne udviklingsstruktur udviklingen i landbruget med sammenlægninger af ejendomme.

Rudolf Iuel fortalte videre, at det forgangne år ikke har været uden udfordringer, idet skovrider Heine Fischer Møller i foråret 2018 valgte at søge andre udfordringer udenfor Skovdyrkerne. I den forbindelse blev medarbejderne kaldt sammen, og man kunne her konstatere en fælles tro på foreningens fremtid. Bestyrelsen fik derfor til opgave at finde en afløser for den tidligere skovrider. Valget faldt på den 55-årige Lars Muldbak, der tiltrådte som direktør for foreningen 3. september 2018. Lars Muldbak er ikke forstuddannet, men har mange års erfaring med ledelse og drift. Rudolf Iuel konkluderede, at bestyrelsen er sikre på, at Lars Muldbak er den rette til at videreudvikle foreningen i de kommende år.

Formandens beretning blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen. En pristalsregulering af kontingentsatserne på 1,07% blev ligeledes godkendt på generalforsamlingen.

Der blev vedtaget to forslag om vedtægtsændringer; 1) konsekvensændring som følge af ansættelse af direktør. 2) registrering af binavnet Skovdyrkerne Øerne A.m.b.A.. Da mindre end halvdelen af foreningens medlemmer afgav stemme på generalforsamlingen, skal forslagene vedtages på en ny generalforsamling. Endelig skal forslagene godkendes af hovedbestyrelsen for De Danske Skovdyrkerforeninger, før de er endeligt vedtaget.

Rudolf Iuel, Anders J. Nielsen, Erik Willadsen og Jens Jørgen Madsen blev alle genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Jens Hempel-Hansen og Jesper Popp blev begge genvalgt som suppleanter.

Bestyrelsen har uændret konstitueret sig med Rudolf Iuel som formand og Jes Lützhøft som næstformand

Efter de officielle møder, var der flere indlæg;Jørgen Kappel Hansen, Skovforeningen, informerede om medlemskab til støtte for det politiske arbejde. Skovdyrkerne Øernes direktør Lars Muldbak orienterede om sin person og mission/vision for foreningen. Næstformand i bestyrelsen v/Skovdyrkerne Øerne Jes Lützhøft fortalte om at inkludere FN’s verdensmål i sin egen skovdrift. Skovfoged Peder Dammand fortalte om udviklingen i priserne på råtræ og tørkeskader. Skovfoged Klaus Kristensen talte om prisfastsættelse af flis og processen med at generere flis i skoven. Skovfoged Jørgen Pedersen oplyste om fordelene ved at dyrke nobilis til pyntegrønt.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne