Certificering af juletræs- og pyntegrøntsproduktionen kan fremover vise sig at blive en vigtig parameter for afsætningen. Skovdyrkerne har mulighed for at optage nye producenter i en certificeret gruppe under ordningen Global G.A.P.

Global G.A.P. er en frivillig certificeringsstandard, der oprindelig er lavet til at sikre forbrugerne dokumentation og sporbarhed i produktionen af landbrugsvarer og grøntsager. En række kæder i dagligvarebranchen kræver således af deres leverandører, at de indretter deres produktion efter reglerne i Global G.A.P. Systemet anvendes i mere end 80 lande verden over.

Torben Bøndergaard, medlem af Skovdyrkerne, Global G.A.P certificeret
Torben Bøndergaard fra Kibæk er et af de medlemmer af Skovdyrkerne, der har valgt at certificere sine juletræer nu. ”Jeg bliver Global G.A.P. certificeret fordi det vil ruste min produktion og afsætning i fremtiden.

Da man ledte efter et velegnet system til certificering af juletræsproduktionen, var det derfor naturligt at anvende det gennemprøvede Global G.A.P. system, og de første danske juletræsproducenter er nu kommet med i ordningen.

Global G.A.P. certificering medfører principielt ikke ændringer i den måde, man dyrker sine juletræer og sit pyntegrønt på. Global G.A.P. indeholder ingen krav til reduceret gødnings- eller kemiforbrug, men det kræver, at man dokumenterer, hvad man gør, og at man kan argumentere for de tiltag, man laver.

Global G.A.P. – dokumentation og argumentation

Global G.A.P. betyder, at man skal kunne dokumentere ’godt landmandskab’ – her i juletræerne. (G.A.P. står for ’good agricultural practice’). Populært sagt er certificeringen helt overvejende et spørgsmål om at dokumentere, at gældende lovgivning overholdes.

Det gælder fx reglerne om sprøjtejournal, gødningsregnskab, arbejdspladsvurdering (APV), opbevaring af kemikalier og gødning, sprøjtehåndtering, uddannelse (sprøjtebevis/-certifikat, truckcertifikat m.m.), hensyn til beskyttet natur, affaldshåndtering o. lign.

Men herudover skal man desuden kunne argumentere for en række forhold i driften. Her er der nogle enkelte målsætninger, der skal overholdes.

Det gælder behovsvurdering før igangsætning af plantebeskyttelse, risikoanalyse af medarbejdernes sikkerhed og sundhed, skiltning (miljø og sikkerhed), registrering af tiltag i forbindelse med naturbeskyttelse, personaledatablade, behandling af klager, samt sporbarhed.

Det er fx en målsætning at renholdelse og skadedyrsbekæmpelse reduceres, så behandling kun foretages, når der er konstateret et behov. Der skal altid være konstateret et problem før behandling.

Global G.A.P. har samme slogan som den dyrkningsform, der hedder Integreret Produktion, nemlig: ’Så lidt som muligt – så meget som nødvendigt’.

Registreringer

Grundlæggende er der en række ting, som skal være på plads, og som skal kunne dokumenteres, hvis man ønsker at indgå i en certificering. Der stilles ikke krav til, hvordan dokumentationsmaterialet skal se ud – kun til hvad det skal indeholde. Skovdyrkernes tilgang er at gøre certificeringen så enkel og jordnær som muligt. Derfor tages der afsæt i den enkelte producents egne registreringsmetoder, hvis de er fyldestgørende. Har producenten ikke selv et system, har Skovdyrkerne udviklet et, med bl.a.:

Ved certificering skal man kunne dokumentere, at kontrolpunkterne i Global G.A.P. overholdes. Derfor er man nødt til at gennemgå hele sin bedrift og produktion for at få tingene systematiseret og få indarbejdet nogle rutiner.


Certifikat Global G.A.P.

Gruppecertificering

Global G.A.P. ordningen udmærker sig desuden ved muligheden for gruppecertificering, som er billigere for producenten. Følgende tre faktorer er afgørende for prisen for certificeringen:

  1. Hvor godt man har styr på sin produktion
  2. Hvor mange der er med i gruppen
  3. Hvor mange hektar/ejendomme man har

Jo bedre og tydeligere man har registreret sin drift, desto nemmere og hurtigere er det at gennemgå for kontrollør og auditor (og dermed færre timer på fakturaen). Jo flere medlemmer gruppen har, jo flere er der at fordele fællesomkostningerne på. Og jo flere hektar/ejendomme man har, desto mere skal der gennemgås, men det er dog kun en lille del af omkostningerne, der er direkte afhængige af arealets størrelse.

Deltagelse i gruppen giver desuden mulighed for at udveksle erfaringer med andre producenter om dyrkningstiltag, systematik og metoder i arbejdet med Global G.A.P. Sparring med andre i gruppen giver synergi.

Hvad får man ud af det?

Certificering af produktionen skal i høj grad ses som en investering i afsætningssikkerhed. Juletræsmarkedet ændrer sig, og en certificeret produktion vil fremover kunne være en af de faktorer, der sikrer afsætningen til de rigtige kunder. Jo – det er en kendsgerning, at der bliver flere træer på markedet om få år, og det forventes, at i den situation vil certificerede træer være lettere at afsætte.

Derudover bliver man jo som producent tvunget til at systematisere sin registrering af dyrkningstiltag. Som en sidegevinst ved certificeringen får man derved en bedre indsigt i sin produktion, hvilket kan resultere i en effektivisering af arbejdsgange, mindre spild og en bedre produktionsstyring. Altsammen noget, som i sidste ende bidrager positivt til den økonomiske bundlinie.

Desuden bliver det mere synligt for eventuelle medarbejdere, hvordan tingene hænger sammen, og det bliver nemmere for nye medarbejdere at komme ind i arbejdet.

Certificering nu eller senere?

Nogle vil argumentere for, at man kan vente med at foretage en certificering til markedet kræver det, og man er sikret en merpris. Certificering af juletræsproduktion er imidlertid i vidt omfang et spørgsmål om at være forberedt, så man har en fordel den dag, der er flere træer på markedet. Vi må forudse, at de store kæder ender med at blive den dominerende aftager af juletræer, og de vil med stor sikkerhed forlange en certificering. Med Global G.A.P. kan vi komme et skridt foran de andre producenter i Europa.

Hvis certificerede træer skal have en funktion som afsætningsforsikring i en fremtid med flere træer på markedet, så skal ordningen være indarbejdet til den tid, og det gøres ved at få certificerede træer på markedet allerede nu. Herudover mener vi, at investeringen i at foretage en certificering for mange mere eller mindre vil tjene sig hjem i form af en optimeret dyrkning og planlægning af produktionen.

Hvordan kommer jeg igang?

Hvis du er interesseret i at vide mere om certificering og dine muligheder for at få din produktion certificeret, så kontakt din lokale Skovdyrkerforening. Vi kan tilbyde dig en gennemgang af din produktion og fortælle dig, hvor du står i forhold til en evt. certificering. Beslutter du dig for en certificering, hjælper vi dig gennem processen.

Marts 2014

Videncenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne