Der er i dag kommet en række detaljer frem om det forlig om ’Grøn Vækst’, som i går blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Efter en indledning, hvor man taler om at realisere ’visionen om et samfund, hvor der satses massivt på grøn adfærd og grøn teknologi’ og efter at have anført, at ’det har været vigtigt for regeringen at sikre forudsigelighed og stabilitet for miljøet, naturen og erhvervet’, så fjerner man med et pennestrøg tilskuddene til Bæredygtig Skovdrift.

Det vil blandt andet sige tilskuddene til grønne driftsplaner og til erstatning af udtjente nåletræplantager med løvskove. (der kommer dog en enkelt ansøgningsfrist efter den gamle ordning, nemlig den 1. september i år, men så er det slut).

Der er ikke megen forudsigelighed eller stabilitet i det.

I stedet skal pengene bruges til at kompensere i Natura 2000-områderne (42 mill. kr./år). Skovrejsningen fortsætter nogenlunde uændret (60-70 mill. kr. /år). Og så giver man i øvrigt et nyt tilskud på 32 mill. kr./år til tilplantning med flerårige afgrøder (pil). Men de to sidstnævnte ordninger er ikke ordninger, der forbedrer skovene, men rene landbrugsordninger. Og Natura 2000 kompensationerne bliver på denne måde betalt af skovejerne selv!

En total nedprioritering af skovbruget

Med fjernelsen af tilskuddet til bæredygtig skovdrift fortsatter man linien med den totale nedprioritering af skovbruget. Først fjernede man tilskuddet til rådgivning af de små skovejere, så fjernede man tilskuddet til produktudvikling i skovbrugserhvervet, så fjernede man tilskuddet til skovbrugsforskningen, og nu så senest tilskuddet til naturregistrering i skovene (de grønne driftsplaner) og til omlægning fra nåletræ til løvtræ. En meget konsekvent linie, må man sige.

Men en ganske grotesk linie på et tidspunkt, hvor skovene på én gang kunne spille en vigtig rolle på områderne vedvarende energi (som producent af biobrændsel), på klimaområdet (som opsamler af kulstof eller CO2) og på naturområdet (som opbevaringssted for en stor del af vor sjældne flora og fauna).

Skovbruget synes totalt nedprioriteret eller glemt. Vi må spørge, hvilke tanker der ligger bag regeringens skovpolitik?

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus