Flere steder er der nu faste bestande i områder, hvor man ikke så kronvildt og dåvildt tidligere. I de traditionelle kronvildtområder er bestandene flere steder over terrænernes bæreevne, og man begynder at observere markante skader på skov og landbrugsafgrøder. Dåvildt er en ny vildtart de fleste steder., Arten breder sig meget i disse årog visse steder er bestanden megettæt. Dåvildt synes ikke i samme omfang som kronvildt, at give anledning til skader på afgrøderne i skov og mark.

Med baggrund i den større population er fokus på de forvaltningsmæssige udfordringer blevet meget aktuel. Vildtforvaltningsrådet har derfor nedsat en gruppe til at understøtte arbejdet ude i landet – i de regionale hjortevildtgrupper.

Regionale hjortevildtsgrupper
Regionalt er der nedsat 12 hjortevildtsgrupper
I Skovdyrkerforeningen SYD´s område er det primært hjortevildtsgruppen Sydjylland og Hjortevildtsgruppen Sønderjylland der forestår arbejdet. (I SYD´s nordlige regionfalder et mindre område ind under Hjortevildtgruppe Midtjylland).

Hjortevildtsgruppernes opgave er bl.a. at afrapportere årligt til den nationale hjortevildtsgruppe og vildtforvaltningsrådet om forholdene i deres område.

Hjortelaug
Flere steder er der i foreningens område oprettet hjortelaug. Dette er sket på frivillig foranledning og en del skovdyrkermedlemmer er initiativtagere og/eller medlemmer i disse laug.

Hvad enten man bifalder tætte hjortevildtbestande eller betragter dem som problematiske i forhold til fx skovdrift anbefaler Skovdyrkerne at man engagerer sig i det lokale samarbejde i laugene. Hjortevildt lader sig ikke forvalte eller styre på mindre arealer, og hvad enten man ønsker at reducere bestandene eller byder hjortevildtet velkomment er samarbejde nødvendigt for at opnå et fornuftigt kompromis.

Det er nu det sker og der er lagt pres på
Pt foregår der intense drøftelser imellem Jægerforbundet, Landbrug og fødevare, Dansk skovforening og Naturfredningsforeningen. Der er besluttet fra Vildtforvaltningsrådets side, at der skal ske væsentlige ændringer i måden vi forvalter hjortevildtet på. Man er ikke tilfreds med de stadig stigende bestande, den ulige afskydning kønsmæssigt og den hårde afskydning af ældre hjorte. Der er væsentlige uenigheder organisationerne imellem om metoderne til at nå de ønskede mål.

Organisationernes foreløbige forslag kan ses her:

https://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=3467

www.hjortevildt.dk

Inden Vildtforvaltningsrådets møde til december, skal parterne gerne være nået til en forståelse om den fremtidige forvaltning og hvilke eventuelle ændringer i lovgivning mv der kan komme på tale.

Skovdyrkerne opfordrer til, at man sætter sig ind i problemstillingerne, deltager i møderne og evt. henvender sig til de lokale repræsentanter der repræsenterer skovbruget.

Hjortevildtgruppen for region Sydjylland

Danmarks Jægerforbund (formand)
Jens Grøn
Gejlvang Plantage
Gejlvangvej 3
6623 Vorbasse
Tlf. 7533 3666
Mob. 2094 2333
jens-groen@remove-this.mail.tele.dk

Dansk Skovforening
Knud Henrik Hansen
Høllund Søgård Plantage
Hermesvej 13
6330 Padborg
Mob. 2524 6600
khh@remove-this.knudhansen.dk
Tilknyttet område 5
Hjortevildtgruppe Sønderjylland
Repræsentant for Danmarks Jægerforbund / Formand for gruppen:
Jens Hangaard Nielsen
Gammel Fabriksvej 2
6430 Nordborg
Tlf. 40 586458
E-post: jens@remove-this.hangaard.dk

Repræsentant for Dansk Skovforening:
Flemming Arnum,
Ribevej 75, Brøns
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 36 92 Mobil 40 31 57 72
Mail: ulla-arnum@remove-this.post.tele.dk

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne