Anvendelse

Hønsebenstræ anvendes, på samme måde som kransecypres, overvejende til kransebinding og indgår ligeledes i nogen grad i dekorationer.

Udbredelse

Hønsebenstræet, der hører til cypresfamilen (Cupressaceae), er naturligt hjemmehørende i Japan. Slægten omfatter kun denne ene art. I sit naturlige udbredelsesområde kan hønsebenstræ opnå højder på op til 30 m. I Danmark er der målt højder på op til ca. 12 m.

Arten vokser naturligt som underskov, blandt andet sammen med Kryptomerie.

Sorter

Kendte erfaringer med forskellige sorter er meget sparsomme. Man har dog kunnet konstatere at der inden for arten findes typer med forskellig forgrening. Det kan således være en fordel at foretage formering ud fra kendt plantemateriale med ønskede egenskaber.

Plantemateriale

Hønsebenstræ lader sig relativt nemt stiklingeformere. Denne formeringsform sikrer ligeledes afkom med kendte egenskaber.

Stiklingerne skæres i maj-august. Stikning foretages i en blanding af tørv og sand på friland under f.eks. plastdække. Hvis der anvendes ungt materiale fra vækstkraftige planter, så vil roddannelsen finde sted i løbet af 2-3 måneder. Stiklingerne udprikles på friland efter 1-2 år. I priklebeddet er det formålstjenlig at beskytte planterne mod stærk sol og frost ved at anvende skyggenet. Endelig udplantning foretages efter 2-3 år.

Hønsebenstræ er relativ robust, hvorfor udplantning principielt kan foretages hele året, når blot jord og vejrforhold tillader det. Dog er den bedste plantetid april-maj og august-september.

Dyrkning: Teknik og fordringer

Hønsebenstræ udvikler sig tilfredsstillende på de fleste jorder blot disse ikke er alt for kalkholdige. Optimum er dog næringsrig og kraftig jord. Der bør vælges beskyttede lokaliteter med gode fugtforhold. Arten udvikler det bedste pyntegrønt i halvskygge.

Som ved andre cypresarter er sorten kendetegnet ved en stor regenereringsevne (genvækst), hvilket udnyttes i pyntegrøntsammenhæng. Dvs. at der efter afklipning løbende fremkommer nye grene.

For at opnå optimal klippegrøntproduktion er det vigtigt at skørtets udvikling fremmes, således at der senere kan høstes mellemgrene. Det er derfor afgørende at sidegrenene sikres relativ stor lystilgang gennem løbende og rettidig tynding.

Skørt: Grene der enten udvikler sig fra internodier på stammen eller fra den levende/grønne del der efterlades når en grenkransegren afklippes.

Høstmetode og mængder

Grøntet oparbejdes af såvel grenkransegrene som af skørteproduktionen. Produktionen ventes at ligge på niveau med f.eks. almindelig cypres.

Grøntet leveres i reglen som en bundtet vare.

Marked og priser

Hønsebenstræ er de af de mindre nichearter der udnyttes til pyntegrønt. Der er en ret konstant efterspørgsel på grøntet. Der er højsæson omkring jul.

En gros priserne var i vinteren 2002/03 omkring 20-30 kr./kg (prisoplysninger baseret på meget små leverancer). Den relativt høje pris er en god indikation på de store dyrkningsomkostninger der er forbundet med produktionen af hønsebenstræ. Ligeledes er der tale om et begrænset markedspotentiale.