Det er de samme regler, som gælder gående. Reglerne skal repeteres her:

Strande og skove

strande og klitfredede arealer kan man frit færdes døgnet rundt. Det samme gælder i offentlige skove.

I privatejede skove må man kun færdes ad stier og anlagte veje. Og kun fra kl. 6 til solnedgang. Ejeren af privatejede skove på mindre end 5 ha kan dog ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 fastsætte indskrænkninger i offentlighedens adgang.

Udyrkede arealer

Det er tillige tilladt at stå på ski på udyrkede arealer, hvor der i øvrigt er lovlig adgang. Dette gælder dog ikke privatejede arealer, der er forsvarligt hegnede. Hvis der ikke er græssende husdyr på et hegnet areal, er der dog lovlig adgang gennem låger og led – med mindre dette er forbudt ved skiltning.

Der er heller ikke adgang til debræmmer langs vandløb og søer, som efter lov om vandløb skal holdes udyrkede, medmindre de grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang.

Pløje- og stubmarker er ikke omfattet af definitionen på udyrkede arealer, selvom de ligger udyrkede hen, og færdsel – herunder på ski – er derfor ikke tilladt, uanset om færdslen skader afgrøderne eller ej.

Det samme gælder dyrkede græsarealer. Et græsareal betragtes som dyrket, hvis det regelmæssigt underkastes en behandling som led i en økonomisk anvendelse. Det vil også sige enge og græsningsarealer, hvor der tages høslæt.

Permanent braklagte arealer anses ikke for dyrkede, og er derfor åbne for skiløbere.

Enhver er dog fri til at spørge lodsejeren om tilladelse til yderligere færdsel i forhold til ovenstående.

Per Hilbert
Seniorkonsulent
By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus