Røddernes cyklus

Vækst af rødder og skud prioriteres af planterne henover året. Fra et lavpunkt i vinterhvilen øges røddernes længdevækst gradvist hen mod et maksimum i perioden maj-juli, med undtagelse af et markant fald i juni, hvor plantens begrænsede ressourcer anvendes til skudstrækning (i juni måned ses markante skudstrækninger på op til to centimeters om dagen). Selvom der måles betydelig længdevækst i rodnettet i maj måned, så er der stort set ingen vægtforøgelse.

I første halvdel af juli vokser rodens længde og vægt igen markant, hvorefter aktiviteten falder gradvist frem til vinterhvilen.  Der findes dog aktivitet i rødderne helt ned til en jordtemperatur på ca. 5 grader.

I sensommeren reduceres længdevæksten mens tørvægten øges jævnt – rødderne tildeles ressourcer og kommer til at fungere som oplagringsplads for planten.

Rodudviklingen i sommerhalvåret viser endvidere, at der udvikles en større andel af kraftige rødder, beregnet til at indhente vand fra jorden. Mens finrødderne der især udvikles i begyndelsen af vækstsæsonen er bedre til at indhente næringsstoffer.

En vellykket plantning

Nedbør, jordens vandindhold samt planternes evne til – gennem nyvækst – at ekspandere og udbedre skader på især finrødder afgør hvor hurtigt planterne reetablerer og holder et passende vandindhold. Der findes derfor to optimale plantetidspunkter i året.

Det første plantetidspunkt falder i foråret – fra marts når frosten går af jorden og frem til maj (allersenest frem til skudbrydning), hvor risikoen for udtørring bliver for stor. Dette, dels som følge af mindre nedbør i maj/juni, og dels som følge af mindre vækst i rodnettet.

Det andet plantetidspunkt falder i efteråret – fra ultimo august og frem til frosten igen binder jorden. Her gælder det om – at plante så sent at risikoen for sommertørke er overstået, og så tidligt at rødderne stadig har tid til at vokse og udbedre eventuelle skader.

Plantes for sent vil væksten af roden være næsten stoppet med risiko for udtørring over vinteren til følge…