En lignendeinformationerudsendt medbrev til foreningernes medlemmersammen medindkaldelse til to ekstraordinære generalforsamlinger.

Forslag om fusion med Skovdyrkerforeningen Østjylland

Bestyrelser og ledelse i begge foreninger er enige om fordelen ved at skabe en større og stærkere forening i Midtjylland ved at sammenlægge de to nuværende skovdyrkerforeninger Midtjylland og Østjylland.

Der vil være flere markante fordele ved en sammensluttet forening

Stærkere fagligt miljø – skovfogedbetjeningen styrkes

Alle skovfogeder fortsætter som udgangspunkt i deres nuværende funktioner og med at betjene de medlemmer, som de hidtil har betjent. I det omfang, at skovfogederne varetager tværgående funktioner, så vil de indgå i de teams, der håndterer disse arbejdsområder. Med den medarbejdersammensætning, som en fusioneret forening vil få, så bliver der i de respektive funktionsteams dels en større faglig ballast dels en større robusthed i forbindelse med eventuelle skift af medarbejdere. Muligheden for at løse specialopgaver bliver naturligvis også større i en sammensluttet forening.

Kommerciel styrke

Foreningens kommercielle styrke vil øges i kraft af større mængder og det gælder såvel for salg af produkter fra medlemmerne som for indkøb til medlemmernes produktion. Den sammensluttede forenings stærkere kommercielle position vil komme medlemmerne til gode.

Rationaliseringsgevinster

I forhold til den nuværende situation med to selvstændige foreninger vil en fusion bevirke, at en del omkostninger samlet set vil mindskes eller evt. helt bortflade. Dette gælder oplagt for omkostninger til husleje, revision, overordnet ledelse samt flere andre administrative omkostninger.

Balancen mellem skovdyrkerforeningerne

Skovdyrkerforeningerne har gennem de senere år arbejdet stadigt tættere sammen. Det gælder både i relation til afsætning og indkøb, men i høj grad også omkring udvikling af fælles løsninger for rådgivningsprodukter, ordrestyring, regnskabssystem, forsikringsordninger m.v. Sammenlægningen vil skabe en klart større jævnbyrdighed mellem foreningerne og det vil være til fordel for udviklingen af fælles løsninger. Til gavn for foreningerne og dermed for medlemmerne.

Enige bestyrelser

Det skal bemærkes, at bestyrelserne i begge foreninger enstemmigt står bag forslaget om fusion samt at Skovdyrkerforeningernes hovedbestyrelse ligeledes bakker op om forslaget.

Fusionsdokumenter

Det er et lovkrav, at der til Erhvervsstyrelsen skal indleveres en række dokumenter om forslaget om sammenslutning af foreningerne. Vi har haft involveret såvel advokater som revisorer i arbejdet med at tilvejebringer disse fusionsdokumenter. Erhvervsstyrelsen offentliggør fusionsforslaget på sin hjemmeside og tidligst fire uger herefter må den første ekstraordinære generalforsamling afholdes. Derfor er der gået nogen tid fra foreningernes beslutning om at foreslå sammenlægningen til, at indkaldelserne har kunnet udsendes.

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort materialet på deres hjemmeside og vi harindkaldt til generalforsamlingerne med det vedtægtsmæssige varsel på 30 dage.

De samme dokumenter, som er indleveret til Erhvervsstyrelsen, skal foreningernes medlemmer have adgang til. De er udsendt med brev til foreningens medlemmer og kan også findes her – læs dokumenter om sammenlægning.

Hvis man ikke har adgang til internettet, så kan man om ønsket få forevist dokumenterne på foreningens kontor.

Foreningens navn, bestyrelse, hjemsted og leder

Af fusionsplanen og af forslag til vedtægter, fremgår det, at den sammensluttede forening forslås at få navnet ”Skovdyrkerforeningen Midt” og at den skal have hjemsted i Ry. Det fremgår ligeledes, at bestyrelsen kommer til at bestå af to medlemmer fra den nuværende bestyrelse i Skovdyrkerforeningen Midtjylland samt hele den siddende bestyrelse fra Skovdyrkerforeningen Østjylland.

Skovrider Henrik Buhl vil blive leder af en sammensluttet forening.

Ekstraordinære generalforsamlinger

En sammenlægning med en anden forening skal besluttes af foreningernes medlemmer. Disse informationer erudsendt medbrev til foreningernes medlemmersammen medindkaldelse til to ekstraordinære generalforsamlinger.

Der er indkaldttil begge generalforsamlinger, idet det forventes at forslaget opnår flertal på den første generalforsamling, men at der ikke møder mindst halvdelen af foreningens medlemmer op.

1. ekstraordinære generalforsamling afholdes mandagd. 11. maj kl 19.00 påHotel Blicher i Ry

2. ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdagd.3. juni kl. 19.00 på foreningens kontor – Parallelvej 9a, Ry

Se indkaldelsen her (klik)

Dokumenter om sammenlægning

klik på dette link for at findedokumenter om sammenlægningen

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Anders Saldern Nielsen

Formand

//span

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne