Man kunne den 4. november læse i dagbladet Politiken om store udslip af CO2 fra de rige landes skove. I overskriftsform: .

Det er desværre ofte således, at hvis man tilfældigvis ved noget om det, der står i aviserne, så er det forkert. Hver gang tænker man, at gad vide om alt det andet (som man ikke ved noget specielt om) også er forkert.

Naturskovene er neutrale

Den enkle sandhed om kulstofbindingen og skovene er den, at træer, som vokser, ved deres vækst binder kulstof (CO2) fra atmosfæren i vedmassen. Så langt er vi vist enige.

Der er naturligvis en grænse for, hvor meget træ (kulstof), der kan ophobes i skovene. I en naturskov indstiller der sig en ligevægt mellem opbygning og nedbrydning, og skoven er herved CO2-neutral – men yder altså heller ikke noget bidrag til den fortsatte kulstoflagring.

Kulturskovene er nyttige

Men i en kulturskov som de fleste danske får træerne kun sjældent lov til at rådne op. Her fældes træerne – enkelt enkeltvis eller i hele bevoksninger. De fleste af træerne køres efter fældningentil savværket, hvor de skæres op til anvendelse i industrien, i byggerieteller i husholdningerne. Det kulstof, som ved væksten blev opsuget fra atmosfæren og indbygget i træerne, bliver herved varigt indbygget i vore huse eller redskaber.


Træet langs skovvejen klar til afhentning

Afbrænding

Nogle af træerne fra skoven (samt restaffaldet fra savværkerne samt gamle møbler, brugte byggematerialer m.v.) bliver anvendt til fyringsformål, enten i husstandene eller i større eller mindre flisfyr. Herved frigøres godt nok det bundne kulstof igen til atmosfæren, og så er man på en måde lige vidt. Bortset fra det faktum, at afbrændingen af træet har erstattet en tilsvarende afbrænding af fossile brændsler som naturgas, kul eller olie.

Afbrændingen af træ giver altså i sig selvikke mindre CO2 ud i atmosfæren end afbrænding af de nævnte fossile brændsler. Men fidusen er, at den afbrændte træmængde ikke får lov at rådne op ude i skovene.

I den alternative situation får atmosfæren nemlig tilført CO2 både fra det rådnende træ i skovene og fra de afbrændte fossile brændsler.

Klimaforvirring

Derfor er det ikke korrekt, at skovhugsten skader klimaet. Tværtimod: Hvis vi ikke havde hugget træerne og fjernet dem fra skovene og udnyttet dem som gavntræ eller brændsel, så havde de rådnet op ude i skovene, hvorved deres bundne kulstof var fordampet op i atmosfæren til ingen nytte.

Nu hugger vi træerne og planter nye i stedet, der kan optage mere kulstof, hvorved vi får skabt skovenes eget nyttige og positive kredsløb.

Derfor er konklusionen: Dansk skovhugst gavner klimaet.

Eller som det hedder i filmen ‘En bekvem sandhed’: ‘Vi bad videnskabsfolk og ingeniører om at udvikle en maskine der kunne suge kulstof ud af atmosfæren. Et apparat som kunne indkapsle CO2 og lagre det i meget lang tid. Apparatet skulle være miljøvenligt, effektivt, pålideligt, nemt at betjene og billigt at producere. Det her er, hvad de kom frem til: ET TRÆ’

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne