Den værdifuldetræflis

Træflis fra danske skove, landbruget og det åbne landskab kan hvert år bidrage med dobbelt så meget vedvarende og klimavenlig energi, som der i dag leveres fra samtlige danske vindmøller, viser opgørelser fra en række af skovbranchens betydende aktører.

Opgørelserne, som er indsamlet af De Danske Skovdyrkerforeninger, Dansk Skovforening og HedeDanmark i samarbejde med BAT-kartellet, viser samtidig, at Danmark ved øget anvendelse af træflis kan reducere forbruget af fossile brændstoffer markant.

Øget brug af træflis kan både bidrage til, at Danmark når sine målsætninger på klimaområdet og opnår øget sikkerhed i den danske energiforsyning. Samtidig vil en øget satsning på træflis i den vedvarende energiforsyning kunne udvikle op mod 1.000 nye grønne arbejdspladser.

Dansk produceret træflis bør få en stor rolle i Danmarks fremadrettede klima- og energistrategi og inddrages i de politiske overvejelser, når Klimakommissionens redegørelse skal diskuteres og nye klimavenlige initiativer skal sættes i værk. Overser politikerne det store uudnyttede potentiale, der er i træflis, så risikerer vi som samfund at tabe mulighederne for at udnytte en betydelig energikilde, samt skabe vigtige arbejdsplader og gå glip af betydelige eksportmuligheder, siger Jan Søndergård fra Dansk Skovforening på vegne af skovbranchens aktører, der står bag opgørelserne.

Mere energi og flere grønne arbejdspladser

Det totale danske energiforbrug var i 2009 ifølge Energistyrelsens foreløbige energistatistik fra marts 2010 på 815 PJ, mens produktionen af vedvarende energi udgjorde 122 PJ i 2009.

Af den vedvarende energi kom cirka en femtedel fra vindmøller, mens en tredjedel kom fra træ. Beskæftigelsen i den direkte produktion af flis fra skov til kraftværk udgør p.t. cirka 550 ansatte. Et antal som ifølge opgørelserne fra branchen kan øges med knap 1.000 nye jobs – heraf hovedparten i områder, som igennem flere år har mistet vigtige lokale arbejdspladser.

Udover en række klima- og miljømæssige fordele vil en øget satsning på anvendelse af træflis i energiforsyningen skabe vigtige og efterspurgte arbejdspladser i nogle områder af landet, som har et stort behov for mere beskæftigelse. Danmark risikerer at gå glip af nye grønne arbejdspladser over hele landet til både skovarbejdere, maskinteknikere og eksperter, foruden mulighed for at eksportere viden og teknik til at udnytte biomasse baseret på træflis, siger Steen Riber fra HedeDanmark.

Politisk handlekraft efterlyses

Flis fremstilles primært af unge træer, som fældes for at give plads til store træer, der anvendes i træindustrien. Fokus på produktion af flis kan dermed også øge udtaget af træ, der anvendes i træ-industrierne. På den måde medvirker øget produktion af flis også til at skabe fremtidige arbejdspladser i denne sektor.

Politisk handlekraft med langsigtede løsninger og fornuftige rammebetingelser, som både fremmer efterspørgslen efter træflis, styrker forsyningssikkerheden og forbedrer klimaet er derfor nødvendig. Blandt andet bør mindre, decentrale kraftvarmeværker tilbydes frit brændselsvalg, ligesom tilskuddet til produktion af el, baseret på biomasse, kunne harmoniseres med det tilsvarende tilskud til el-produktion på basis af vindkraft.  

Mulighederne for at anvende dansk træ i energiforsyningen bør forbedres nu. Hvis ikke det sker, vil det blive meget svært at nå de politiske mål på klimaområdet og skabe udvikling på et område, som kan bidrage til en stabil energiforsyning og økonomisk vækst i Danmark, siger Per Hilbert fra De Danske Skovdyrkerforeninger.

Skovpolitisk udvalg er på samme linie

Skovens og træets rolle understreges også afSkovpolitisk Udvalg. Dette udvalg er nedsat af Miljøministeren her i sommers med det formål at se på skovenes rolle i det moderne samfund. Udvalget har repræsentanter fra alle de interesser, der er omkring skovene. En pressemeddelelse fra et enigt udvalg er vedhæftet herunder.

Yderlige kommentarer kan fås hosDe Danske Skovdyrkerforeninger, Sekretariatsleder Per Hilbert Tlf.: 40 98 42 66

Files:
SPU_pressemeddelelse_270910.pdf

By: Per Hilbert