Kryptomerie (Cryptomeria Japonica)

Anvendelse

Kryptomerie anvendes overvejende til kransebinding og dekorationer. Kan leveres med eller uden kogler.

Udbredelse

Arten har sit naturlige udbredelsesområde i Kina og Japan. Kryptomerie vokser naturligt i blandskov.

Cryptomeria-slægten omfatter faktisk kun arten Cryptomeia japonica, men pga. sin gode tilpasningsevne har arten udviklet mange lokale former og klimaracer, og der skelnes således i dag mellem ca. 200 forskellige varianter og haveformer. I Danmark har japanske varianter vist sig mest hårdføre.

I sit naturlige udbredelsesområde kan kryptomerie opnå højder på op til 60 m. I Danmark er der målt højder på op til ca. 20 m.

Sorter

Iagttagelser har afsløret, at der er stor forskel på frostfølsomheden hos planter af forskellig herkomst. Ligeledes menes den ofte rapporterede beskrivelse af visne, brune partier i kronen at være genetisk betinget. Der skulle således foreligge en klar fordel i at vælge det rigtige plantemateriale, men desværre er kendte erfaringer i så henseende yderst sparsomme.

Plantemateriale

Kryptomerie kan såvel frø- som stiklingeformeres.

Ved frøformering skal man så hurtigt efter at frøet er færdigudviklet idet spireevnen ellers hurtigt går tabt.

Stiklingeformering foretages i drivbænk eller under plastdække. Stikning foretages af ungt materiale fra maj til juni. Rodsætningsprocenten er meget varierende, hvorfor anvendelse af rodningshormon er en forudsætning for at opnå et nogenlunde tilfredsstillende resultat.

Ved at stiklingeformere kryptomerie udnyttes fordelen ved at opformere materiale med kendte egenskaber. Dette er en kompensation for den ellers sparsomme viden vedr. forædling.

Dyrkning: teknik og fordringer

Erfaringer har vist at kryptomerie trives bedst under skærm på veldrænede ikke alt for næringsrige jorder. Beskyttede lokaliteter med et fugtigt klima kan anbefales.

Planteafstand mellem 1.25 og 1.5 meter på hver led. Kryptomerie kan udplantes såvel forår som efterår.

For at opnå optimal klippegrøntproduktion er det er vigtigt at skørtets udvikling fremmes, således at der senere kan høstes mellemgrene. Det er således afgørende at sidegrenene sikres relativ stor lystilgang gennem løbende og rettidig tynding.

Skørt: Grene der enten udvikler sig fra internodier på stammen eller fra den levende/grønne del der efterlades når en grenkransegren afklippes.

Som ved øvrig klippegrøntproduktion, kvitterer planterne positivt ved punktgødskning i vækstperioden. Især kvælstoftilførsel synes at føre til kraftig reaktion. For mængder, udbringningsmetoder- samt tidspunkter henvises der til afsnittet om gødskning af nordmannsgran.

Skadevoldere

Ud over hyppige fejeskader forårsaget af råvildt, er der ikke umiddelbart rapporteret om betydende sygdomme eller skadedyr i Europa.

Høstmetode og mængder

Grøntet oparbejdes af såvel grenkransegrene som af skørteproduktionen. Produktionen ligger på niveau med f.eks. nobilis.

Grøntet leveres i reglen som en bundtet vare á 5 kg.

Marked og priser

Kryptomerie er de af de relativt små nichearter der udnyttes til pyntegrønt. Der er en ret konstant efterspørgsel på grøntet. Der er højsæson omkring jul.

En gros priserne var i vinteren 2002/03 omkring 10-12 kr./kg. Den relativt høje pris er en god indikation på de relativt store dyrkningsomkostninger der er forbundet med produktionen af kryptomerie. Ligeledes er der tale om et begrænset markedspotentiale.