Næppe mange ved, at der til Lumby Præstegård i Odense Kommune hører 16 hektar jord, hvoraf de 12 hektar er bortforpagtet landbrugsjord, mens de resterende fire er skov, som sognets menighedsråd varetager driften af. Erik Toft Knudsen er mangeårigt medlem af menighedsrådet, og formand for præsteskovsudvalget, og han er ildsjælen bag et omfattende arbejde med at forskønne den store præsteskov, der ligger fem hundrede meter fra præstegården, både så den bliver en nydelse at færdes i, men også så den kan anvendes til flere forskellige formål. Det være sig høstgudstjenester, konfirmandundervisning og skoleundervisning, hvor man i høj grad nu også kan bruge ferskvandssøen. I et tæt samarbejde med skovfoged Jakob Nielsen i Skovdyrkerne Øerne, er de godt fire hektar forvandlet til en køn park med bl.a. frugttræer, bøgetræer og egetræer, tillige med anlæg af stier og en sø.

Bag hele projektet ligger et ønske om at videreføre de tanker, som præsten P.W. Lütken havde om præsteskoven i hans embedsperiode fra 1791 til 1844, hvor han plantede ask, ellekrat og æbletræer, så sognet og dets bønder kunne være selvforsynende med udbyttet fra gavntræerne og markerne:

– Vores ønske har været at videreføre den røde tråd fra pastor Lütkens tid, så skoven også bliver et stykke bærende kulturhistorie. Ambitionen er at gøre skoven åben og attraktiv for borgerne, så de får større udbytte og glæde af den. Vi har etableret stier rundt i skoven, som vil føre skovgæsterne omkring, og er ved at få etableret stier ved hjælp af de fondsmidler, vi har fået, og arbejdet sker i et nært samarbejde med Jakob Nielsen fra Skovdyrkerne Øerne, fortæller Erik Toft Knudsen. På den måde får gæsterne lejlighed til at opleve de forskellige typer af bevoksning, dyrelivet, de mange blomster samt ikke mindst den smukke udsigt mod fjord og enge. Stierne fører igennem de hundrede år gamle bøgetræer, nyplantninger af bøg fra 1992, samt eg fra 2011 og endelig 600 egetræer i planterør fra 2016, alt sammen så man kommer tæt på skovens enestående natur.

Ved tre små bække er der etableret broer af douglasgran, så man kan passere tørskoet til bens eller på cykel. Sidste år blev der tillige etableret en sø, finansieret af midler fra Nordea Fonden, samt en mindre jordhøj på fem meter, som om vinteren kan bruges som kælkebakke. Jordhøjen ligger for enden af skoven, og er dannet af opgravede materialer fra søen. I det hele taget har Erik Toft Knudsen med kyndig vejledning fra Skovdyrkerne Øerne tilstræbt at genanvende mest muligt fra de nødvendige fældninger af visse træer. Således er stammerne fra nogle af de fældede aske- og egetræer tænkt anvendt til opsætning af borde og bænke i skoven, når de er skåret op på Lumby Mølle. Tillige er der tanker om at etablere et overdækket samlingssted i form af en bålhytte på 56 kvadratmeter, som kan bruges i forbindelse med konfirmandundervisning og gudstjenester i skoven. Endelig er det planen, at der skal være en begravelsesplads på en hektar, så der kan nedsættes urner i jorden: – I en tid med alternative begravelsesritualer og en international kultur, har det også været bærende for denne del af skoven, påpeger Erik Toft Knudsen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne