En fusion har mange fordele

Mandag d. 11. maj afholdt Skovdyrkerforeningen Østjylland (SØJ) den første af de to generalforsamlinger, der er nødvendige for at vedtage en sammenlægning med Skovdyrkerforeningen Midtjylland (MIDT). Generalforsamlingen blev indledt med, at formand Anders S. Nielsen fra SØJ præsenterede begrundelsen for, at bestyrelsen har stillet forslag om en fusion. Derefter præsenterede formand for MIDT ligeledes deres forening og deres begrundelse for ønsket om en fusion. Derudover suplerede skovrider Henrik Buhl med nogle af de muligheder, han ser i en sammenlagt forening.

Omkostninger ved fusion, men også rationaliseringsmuligheder

Efter præsentationen havde de deltagende medlemmer mulighed for at stille spørgsmål. Under spørgerunden blev der spurgt til de forventede omkostninger i arbejdet med en fusion. Der er øgede direkte omkostninger på advokat og revisor, samt løn i opsigelsesperioder. De forøgede omkostninger ved en fusion forventes at medføre et underskud på driften i indeværende regnskabsår. Også det kommende regnskabsår forventes at være påvirket af fusionen, således at regnskabet balancerer, hvorefter der er forventninger om overskud.

Rationaliseringsmuligheder og besparelser blev ligeledes drøftet og belyst under spørgerunden.

Skovfoged Lars Hedegaard fortalte at der blandt medarbejderne i begge foreninger er en meget positiv indstilling til fusionen.

Enstemmigt vedtaget – men ikke endeligt besluttet.

For at den ekstraordinære generalforsamling skulle være beslutningsdygtigt, ville det have krævet, at minimum 50% af foreningens medlemmer afgav stemmer. Dette blev ikke tilfældet, og i stedet stemte forsamlingen om, om forslaget skulle sendes for en 2. ekstraordinær generalforsamling. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Den 2. ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 3. juni på Parallelvej 9a, 8680 Ry.

By: Kristian Løkke Kristensen