Tilgængelighed af mineralske næringsstoffer er afgørende i nordmannsgrankulturer til juletræsproduktion. Ved at foretage Jordbunds– og/eller nåleanalyser, kan man få et øjebliksbillede afnålenes indhold af næringsstoffer. Resultaterne fra prøven kan sammenlignes med de vejledende optimum værdier, og derved hjælpe til at planlægge gødskning i kulturen fremover.

Prøveudtagning og analyse

Sammensætningen af næringsstofferne i et træs nåle svarer godt til sammensætningen i hele træets biomasse. En analyse af nålenes næringsstofindhold, fulgt op med en tolkning af resultaterne, giver dervedet øjebliksbillede af træernes tilstand.

De mineralske næringsstoffer udgøres af mikronæringsstofferne: mangan, jern, kobber, zink, bor, klor og molybdæn – samtmakronæringsstofferne: kvælstof, kalium, fosfor, kalcium, magnesium og svovl.Resultater fra nåleanalyserangives som næringsstoffets vægt i forhold til den totale andel af tørstof, almindeligvisskrevet i % eller som mg/g. De næringsstoffer der almindeligvis analyseres for, er vist i tabellen nedenunder.

Nålenes indhold af næringsstoffer varierer med træart, årstid, træets alder, nåleårgang og hvor på træet prøven er taget. Det er derforvigtigt, at generelle retningslinjer for udtagelse af nåleprøver følges, for at opnå præcise resultater. En korrekt tolkning af resultaterne kræver også et kendskab til kulturens jordbundsforhold. Næringsstoffernes binding i jorden og indbyrdes påvirkning af hinandens optagelse bevirker, at mangler i planten ikke nødvendigvis kan løses ved gødskning med det, som planten mangler. En sidebemærkning til nævnte nåleanalyser er, at nogle større producenter fravælger nåleanalyserog i stedet, ud fra et helhedsindtryk af kulturen, lader erfaringen dømme, hvilke næringsstoffer der mangler. Det er indlysende, at denne strategi kræver mange års erfaring og et godt kendskab til kulturens jordforhold.

Retningslinjertil indsamling af nåleprøver

Skovdyrkerforeningen kan udtage prøven for dig eller skaffe dig udtagningsvejledning samt emballage tilforsendelse. Analysen skal derefter foretagesaf autoriserede laboratorier.Skovdyrkerforeningen kan supplere analyseresultatet med en tolkning, der baseres på vores erfaring med analyser samtkendskabet til det areal, hvor prøven er udtaget.

Optimumværdier

På baggrund afen rapport udarbejdet af Produktionsafgiftsfonden i 2008, er der nedenfor opstillet en række vejledende optimumværdier fornæringsstoffer.Resultater fra nåletræsanalyser bør altidvurderes i forhold til hver enkelt kultur og de gældende jordforhold.

Næringsstof

Vejledende
optimumsværdi
lerjord

Vejledende
optimumsværdi
sandjord

Årligt
tilførselsbehov
(*kg/ha/år)

Kvælstof, N

1.4 %

1.3 %

Gennemsnit45kg, behov øges med kulturalder: nykultur 1-2kg, mellemaldrende 40-50kg,afdriftsklar 100-150kg

Fosfor, P

0.14 – 0.2 %

0.14 – 0.2 %

Nykultur 0.5kg, mellemaldrende 4-5kg, afdriftsklar 20kg

Kalium, K

0.5 – 1 %

0.6 – 1 %

Gennemsnit 26kg, behov øges med kulturalder: nykultur 3-4kg, mellemaldrende 25kg, afdriftsklar 100kg

Magnesium, Mg

0.06 – 0.09%

0.06 – 0.09%

Gennemsnit 4kg, behov øges med kulturalder: nykultur 0.5-1kg, afdriftsklar 12kg

Kalcium, Ca

0.4 – 0.6 %

0.3 – 0.5 %

Gennemsnit 40kg, behovøges med kulturalder: nykultur 1-2kg, mellemaldrende 40kg, afdriftsklar 80-120kg

Mangan, Mn

50 – 2500 ppm

50 – 2500 ppm

Gennemsnit 1-2kg

Kobber, Cu

4 – 12 ppm

4 – 12 ppm

Gennemsnit 0.5kg

Zink, Zn

20 – 35 ppm

20 – 35 ppm

Bor, B

16 – 32 ppm

16 – 32 ppm

Jern, Fe

45 – 200 ppm

45 – 200 ppm

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne