Skovdyrkerforeningen Vestjylland afholdte onsdag den 27. oktober i Nupark den 27. ordinære generalforsamling. Her følger et kort notits fra aftenen. Et komplet referat med aftenens spørgsmål vil senere kunne findes her på hjemmesiden.

Efter velkomstv. Formand Per Kamp og fællessang blev Gunnar Nielsen valgt som dirigent. Dirigenten indledtemed at konstatere at generalforsamlingen var varslet pr. brev udsendt den 16. september 2010 og dermed lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i alle forhold undtagen vedtægtsændringer. Antal deltagere blev optalt til 48 – heraf 24 stemmeberettigede.

Bestyrelsens beretning ved formanden

Formanden henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt inden generalforsamlingen, og fremhævede følgende hovedtræk:

Regnskab

Skovrider Michael Gehlert præsenterede det reviderede regnskab. Følgende punkter blev særligt bemærket;

Budget for perioden 2010-2011

Efter spørgsmålog godkendelse af regnskab, blev budgettet for det kommende driftsår gennemgået. Der budgetteres med flg. hovedpunkter;

Kontingent

Skovrider Michael Gehlert fremlagde derefter bestyrelsens forslag til kontingent for året 2011-2012. Forslaget indebar en kontingentstigning på omkring 1,5% til at følge det generelle prisindex. Tal i parentes er nuværende satser.

Modelejendom på 25 ha stiger fra ca. 1.600 kr/år til 1.622 kr/år. Stigningen er på 22 kr. Kontingentet blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer

Dirigenten præciserede de gældende regler for forslag og konkluderede, atbestyrelsens forslag om vedtægtsændringer var det eneste indkomne.

Formand Per Kamp præsenterede herefter fordelene ved forslaget, som i hovedtræk var;

Generelle fordele

Fordele for medlemmer

Fordele for medarbejdere

Efter en debat om forslagets indhold og betydning, blev det med 22stemmer forog 2 imod,godkendt af generalforsamlingen og sendt til endelig beslutning ved ekstraordinær generalforsamling.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsens siddende medlemmer var;

og følgende medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen;

JensSimonsen, Sinding og Kølkærblevvalgt somsuppleant.

Valg af revisor

Som revisor blev Ringkøbing Amts Revision Aps. (RAR) – et selskab under Hedens og Fjordens Land-brugscenter genvalgt efter indstilling fra bestyrelsen. Der blev ikke foreslået andre kandidater.

Et komplet referat med aftenens spørgsmål vil senere kunne findes her på hjemmesiden.

RFN | 28.10.2010

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne