Der foreligger et bredt energiforlig, hvis hensigt er at 40% af vort energiforbrug i 2020 skal baseres på vedvarende energi (i politikersprog VE-energi).

Hidtil har de vedvarende energikilder været undtaget for energiafgifter, men nu kommer der afgifter på det hele – stigende afgifter på de fossile brændsler (+33%), og nye afgifter på de vedvarende energikilder.

I et forslag til ny lov, som netop er sendt i høring, skriver man direkte, at ’det er vigtigt, at der ikke omstilles for meget til VE-brændsler, da det binder energiforsyningen fremover’. Især brændeovne er man ikke glad for. De er ’ikke energieffektive’ og de forurener.

Hvad koster det så?

Afgifterne pålægges ifølge forslaget fra 2014 og vil være stigende frem til 2020. Afgiften baserer sig på brændværdien opgjort i GigaJoule (GJ). Man udgår fra et standard energiindhold i løvtræ på 7,4 GJ/rummeter og for nåletræ 6,1 GJ/rummeter.

Afgiften starter i 2014 med at være 11,40 kr./GJ (excl. moms). Ved simpel multiplikation kommer man frem til, at afgiften i 2014 vil være henholdsvis 84 kr./rm (105 kr.incl. moms) for løv og 70 kr./rm for nåletræ (87 kr. incl. moms). Det vil være gradvist stigende frem til 2020, hvor afgifterne vil være det dobbelte af ovennævnte.

Det er i øvrigt interessant, at i Skov- og Naturstyrelsens publikation ’Træ som brændsel’ angives brændværdierne til henholdsvis 5,8 og 2,8 GJ/rm for løv og nål, altså noget mindre end de tal, som Energistyrelsen regner med.

Administration

Skove, der sælger brænde for over 10.000 kr./år (ex. moms) skal registreres som brændehandlere og afregne afgiften sammen med momsen. Skove, der sælger for mindre end dette beløb, skal ikke registreres, men det er uklart, om de alligevel skal afregne afgiften. Det skal af fakturaen til brændekøberen fremgå, om der er pålagt afgift eller ej.

En undtagelse: Sankebrænde

Sankerne er fritaget. Men på en række betingelser, der nok gør denne undtagelse uinteressant:

Konsekvenser

Dansk Skovforening, som varetager skovbrugets interesser i sagen, har igangsat en bred mediekampagne mod afgiften på brændet. Man peger på følgende negative konsekvenser af afgiften:

Der er fortsat en række uklare forhold omkring forslaget, især vedrørende administrationen. Der er indtil den 6. september enhøringsrunde, hvor der kan kommenteres på forslaget. Dansk Skovforening kommenterer på vegne af hele skovbrugserhvervet.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne