Kort over Natura2000 områderne, der er omfattet af grænsejusteringerne. Hvis du er berørt får du direkte besked.

Miljøstyrelsen har den 28. september sendt deres forslag tilNatura 2000-grænsejustering i høring. Bliver du berørt som lodsejer vil du få direkte besked i din e-boks og du har frem til 3. januar 2018 til at indsende høringssvar.

Åbner eksternt link i et nyt vinduelæs mere om Natura2000 hér.

Det har længe være et ønske fra lodsejerne, repræsenteret af Dansk Skovforening, at de eksisterende Natura2000 grænser skulle justeres, så de var mere retvisende. Miljø- og Fødevareministeren har nu sendt en grænsejustering i høring og der er således lagt op at 28.000 ha skal tages ud af Natura2000 områderne,- her primært intensivt dyrkede landbrugs- og skovarealer. I forbindelse med at der er en afgang af Natura2000 arealer er der også lagt op til at godt 5000 ha nye skov- og landbrugsarealer udpeges.

Det er med afsæt i Naturpakken at grænsejusteringen foretages og formålet er at få fjernet udpegningen af de intensivt drevne arealer og byområder, men allerede kortlagte naturtyper kan ikke udtages. Der er også en række steder, hvor grænserne er blevet justeret så de følger mere naturlige skel som veje, diger, levende hegn mm.

Det er væsentligt at bemærke at enhver ændring skal kunne begrundes naturfagligt og den må ikke forringe beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.

Som beskrevet ilederen til SKOVEN 9er der numulighed for at tage nye arealer ind – her særligt hvis det ligger i tilknytning til anden kortlagt habitatnatur eller til et levested for nogle af arterne på habitat- eller fuglebeskyttelsesdirektivernes bilag.

Det er dog vigtigt at du selv som lodsejer er opmærksom på ændringer for dine arealer og afgiver høringssvar.

Er jeg berørt?

Som sagt får alle berørte lodsejere direkte besked og kan afgive høringssvar.

Men er du nysgerrig, så kan dugå ind på høringsportalenog klikke på indsend høringssvar. Herefter er der nederst på siden et kort, hvor du kan zoome ind og se om der er ændringsforslag til dit område.

Du kan også læse de overordnedebeskrivelser af ændringsforslagene for de enkelte Natura 2000-områder(PDF-fil).

Er du i tvivl om du skal gøre noget og/eller hvad du skal gøre så tag fat i din skovfoged.

VidenCenter Landskab 11. oktober 2017

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne