Grundlæggende fastholder man ordningen, hvilket er den første grund til glæde. Ordningen har betydet utrolig meget for skovbruget, og man har opnået det, som Svend Auken oprindelig gik efter, da ordningen blev etableret efter 1999-stormen:nemlig at der bliver rejst kvalitetsskove på stormfalds-arealerne. Desuden har ordningen betydet, at vi har fået mere løvtræ ind i nåletræsområderne (nogle steder måske lidt for meget).

Man fastholder, at en privat stormfaldsforsikring stadig skal være en betingelse for at kunne få støtte fra ordningen. Dette er en symbolsk ting, og vi lever fint med det. Man foreslår dog, at det hidtidige krav om, at forsikring opretholdes i 15 år efter en skade, udgår. Skovdyrkerne opfordrer dog alle ejere, der har en forsikring, til at opretholde denne.

Det har hidtil været således, at ejere, der ikke valgte at indtræde i ordningen, da den oprindelig blev etableret, ikke senere har kunnet komme med. Det ønsker man desværre ikke at ændre på. Vi synes, at det er ret besynderligt, at der findes en forsikringsordning, som ikke alle kan tilmelde sig. Men man argumenterer – ganske håbløst, synes vi – med, at det ellers kunne blive for dyrt for samfundet. Der kommer dog den lille (selvfølgelige) forbedring, at arvinger til en skov, som under den gamle ejer ikke var forsikret, nu kan træde ind i ordningen.

Definition af landsdel

Det vil stadig være sådan, at der skal være tale om et stort katastrofeagtigt stormfald, der rammer mange på én gang, for at der ’erklæres stormfald’ – det vil sige, for at ordningen træder i kraft. Enkeltstående stormfald i enkelte skove omfattes stadig ikke af ordningen, uanset hvor store de måtte være på den pågældende ejendom.

Ordningen træder i kraft, når stormfaldet omfatter mere end en normal årshugst i en landsdel. Det gav ved det seneste stormfald i Sønderjylland store problemer, idet man dengang definerede ’landsdel’ så bredt, at sønderjyderne ikke havde fået tilskud til genplantning, hvis ikke vi efterfølgende også havde fået et stormfald i Vestjylland, og at de to stormfald blev set som ét.

Udvalgets forslag skaber nu en rimelig klarhed over, hvad der menes med ’en landsdel’. Man foreslår, at ’landsdel’ fremover følger Danmarks Statistiks NUTS 3 kode, hvilket betyder, at ’landsdel’ bliver defineret som et af følgende områder: København, Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland (incl. Lolland-Falster), Fyn, Sydjylland, Vestjylland, Nordjylland og Østjylland. Herudover kan der erklæres landsdækkende stormfald, hvor der er væltet mere end 1 mio. kubikmeter i hele landet.

Mindre bureaukrati

En række ting, som komplicerede den gamle ordning, udgår.

Den smålige bestemmelse, efter hvilken der skulle fratrækkes 1/60 af stormfaldet med det argument, at der nok alligevel skulle være hugget noget på ejendommen i det pågældende år, udgår således.

Tilskuddet til ’spredt fald’ udgår, og der ydes fremover kun tilskud til fladefald. Fladefald defineres som en begivenhed, hvor mindst 2/3 af træerne er væltet, knækket eller rodløsnet. Det ligner en forringelse, at spredt fald udgår, men vi betragter det som en rimelig ændring i betragtning af de store administrative vanskeligheder ved afgrænsningen af områderne med spredt fald.

Desuden udgår en række tilskud, som i princippet var fornuftige nok, men som ikke har været meget brugt, og som har gjort ordningen meget kompliceret. Det gælder således tilskud til ”ekstensive kulturer”, ”lokalitetskortlægning”, ”naturlig tilgroning”, ”såning”, samt ”åbne arealer”, ”bevaring af robuste træer som frøtræer”, samt ”tillæg til ammetræer”.

Der er dog ét ændringsforslag, som vi finder ganske negativt. Nemlig at den nedre grænse for den enkelte stormfaldsflade hæves fra 0,2 til 0,5 ha. Derved falder ret mange arealer ud af ordningen, og vort gæt er, at resultatet ofte vil blive tilplantning med ikke-robust skov. Hvor er rationalet, spørger vi – udover at det sparer på administrationsomkostningerne?

Tilskuddene

Der foreslås opretholdt et tilskud til oprydning på 10.000 kr./ha.

Tilskuddene til plantningen kommer efter udvalgets forslag til at bestå af et grundtilskud på 10.500 kr./ha – ens i hele landet. Der skal sættes mindst 4.000 planter pr. ha. Dette grundtilskud kan forsøges med en række tillæg, således +3.000 kr.ha, hvis der plantes mindst 80% robuste træer, eller med +9.000 kr./ha, hvis der plantes mindst 80% robuste løvtræer.

Desuden foreslås der fortsat støtte til hegning (15 kr./m) og et tillæg for pesticidfrit anlæg og skånsom jordbehandling (+6.000 kr./ha).

Vedtagelse

De fremlagte forslag skal nu behandles i Skovrådet, og de forskellige organisationer – incl. Skovdyrkerne – vil benytte lejligheden til at kommentere på dem.

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne