Nye regler giver bedre mulighed for vildtpleje i randzonerne.

Hvad må man så?

I forbindelse med etableringen af bivenlige afgrøder i randzonerne, er der en række krav der skal overholdes.

Der er således krav om, at den udsåede frøblanding skal indeholde mindst 3 forskellige arter, højst 25% kvælsstoffikserende arter, og arterne skal være anført på bekendtgørelsens bilag 1, hvilket udelukker mange af de almindeligt brugte vildtafgrøder.

Dertil er der krav om at jordbearbejdning i randzonen (i forbindelse med etablering) kun må foretages i foråret, og at der ikke må anvendes kemi og gødning af nogen art i randzonen.

Hertilskal deting man laver i randzonennaturligvis være i overensstemmelse menanden lovgivning – f.eks. naturbeskyttelseslovens §3.

Alt i alt betyder ændringen dog, at man i højere grad end tidligere har mulighed for at udnytte randzonerne til vildtpleje.

Den vildtvenlige randzone

En række konkrete bud på hvordan en vildtvenlig drevet randzone, som overholder alle regler, kan se ud, kunne være som følger: ·

De yderste tre meter tilsås hvert forår med en vildt- og bivenlig frøblanding under hensyntagen til ovennævnte krav. ·

I de resterende 6 meter af randzonen, slås et spor, og det holdes kortklippet henover hele vækstsæsonen. Sporet kan med fordel have et bugtet forløb, da dette vil give betydeligt dårligere oversigtsforhold for rovfugle, som eller ynder at jage på de kortklippede striber.

Valg af frøblanding

Ved valg af frøblanding til brug i de yderste 3 meter af randzonen, er der flere ting man bør holde sig for øje, både mht. lovgivningen, men også i forhold til jordtype, vindudsathed og hvornår det er muligt at komme i jorden osv.

Man bør altid have minimum en kvælstoffikserende art i blandingen, gerne flere, da randzonen jo ikke må gødes. Husk dog at kvælstoffikserende arter kun må udgøre 25% af blandingen. Det kan f.eks. være arter som hvidkløver, rødkløver, lucerne, vikke og kællingetand. Boghvede, cikorie, og oliehør.

Husk at Skovdyrkerne forhandler frøblandinger på vores web-shop:

https://www.skovdyrkershop.dk/produkter/k/froeblandinger/

Se bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164353

By: alj

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne