Samfundet vil gerne påvirke, hvad vi gør. Derfor er der tilskud til visse aktiviteter. Hvis det er ting, du ville have gjort alligevel, skal du naturligvis tage imod statens belønning, men lad dig ikke styre af tilskuddene. Herunder de vigtigste regler for de forskellige aktiviteter, der gives tilskud til.

Tilskud til at plante ny skov (skovrejsning)

I områder med indsatsbehov for kvælstof (de såkaldte vandrammeområder) kan man få tilskud til plantning. Der gives kun tilskud til løvtræ, og tilskuddet er 32.000 kr./ha.

Det er også muligt at få tilskud til såningskulturer, men her er tilskuddene lavere. Der kan desuden gives et tilskud til hegning på 15 kr. pr meter hegn. Hvis der ikke er penge nok i puljen, har man et pointsystem til prioritering.

Ifølge vejledningen til ordningen er det også muligt at få et (lavere) tilskud uden for vandrammeområderne, men der ingen penge til disse områder det næste år.

Den nye skov skal normalt være på mindst 2 hektar mod tidligere 5 hektar. Der må ikke bruges reolpløjning eller sprøjtemidler i forbindelse med anlægget. Forbuddet mod sprøjtemidler gælder i 5 år efter udbetalt tilskud.

Der skal plantes mindst 4.000 planter pr. ha. Monokulturer kan ikke godkendes, og der er særlige regler for blanding af træarterne. Der skal etablere skovbryn på 10-20 meter omkring skoven. Skovrejsningen kan også indeholde åbne arealer – men dem er der naturligvis ingen tilskud til. Beplantningsplanen skal godkendes af myndighederne.

Tilskuddet udbetales samlet, når projektet er tilplantet, når eventuelt hegn er sat, og når projektet er indberettet og besigtiget. Der tinglyses fredskovspligt på arealerne, som forhindrer, at de senere kan lægges tilbage til landbrug igen.

Man får desuden grundbetaling (enkeltbetaling) uden tidsbegrænsning, hvor man tidligere kun fik grundbetaling i maksimalt 15 år.

Vandrammeområderne kan ses som mørkegrønne på kortet i denne link, hvor du kan læse flere detaljer om ordningen. Vandrammeområderne dækker det meste af landet minus bl.a. nogle områder i Nord- og Vestsjælland og i Nordjylland, samt på Djursland og Bornholm.

Ansøgningsfristen er den 3. september (NB: I vejledningen står den 1. september, men det er en fejl, oplyser Miljøstyrelsen).

NB: Vedrørende det skattemæssige gælder det for denne ordning og de to nedenstående tilskudsordninger, at tilskuddet er skattepligtigt, og at udgifterne er fradragsberettigede i den normale drift – for skovrejsningen dog over en 5-årig periode.

Læs vejledningen om tilskud til skovrejsning her

Tilskud til at forøge naturindholdet i skovene

Man kan få tilskud til aktiviteter med biodiversitetsformål i de eksisterende skove. F.eks. skovgræsning med kreaturer, extensiv skovdrift (naturlig foryngelse eller stævning), genskabelse af naturlige vandstandsforhold, bevaring af træer til naturligt henfald eller rydning af uønsket opvækst (invasive arter), hvor det vurderes, at dette vil gavne naturen.

Skovdyrkernes faktablad om ordningen kan åbnes her. Der kan man også læse om ’urørt skov’ – se nedenfor.

Ansøgningsfristen er den 3. september.

Læs vejledningen om tilskud til biodiversitetsformål her

Tilskud til nye læhegn

Der kan også søges om tilskud til at plante levende hegn og småbeplantninger i det åbne land. Der er tale om en justeret udgave af den kendte ordning, hvor der gives tilskud til både plantningen og til de første 3 års efterbedring og vedligeholdelse. Tilskuddet er 60.000 kr./ha. Samt 15 kr./m til et eventuelt hegn.

Der kan gives til både individuelle og kollektive projekter over hele landet. Individuelle projekter skal være på mindst ½ ha. Der må ikke anvendes pesticider, og reolpløjning er kun tilladt efter tilladelse fra det lokale museum.

Læhegnene skal være på 3-7 planterækker, og der skal plantes mindst 4.000 planter pr. ha. Mindst 75% skal være buske, og mindst halvdelen af planterne skal blomstre til gavn for bier og sommerfugle.

Læhegn og småbeplantninger må ikke etableres i forbindelse med eksisterende eller kommende beplantninger, således at de bliver en integreret del af en større beplantning f.eks. en skov. Småbeplantninger skal have en afstand på mindst 15 meter til eksisterende eller kommende skov, mens læhegn gerne må plantes direkte op til eksisterende skov, så længe det ikke sker på langs af skov eller skovbrynet.

Der kan ikke samtidig opnås grundbetaling til disse arealer.

Hvis du er interesseret, så gå videre her

.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne