Sammenlægningen af de to gamle foreninger er som nævnt ikke forløbet helt som planlagt. Der har været nogle udfordringer både øst og vest for Storebælt, som ikke er blevet håndteret optimalt og rettidigt. Det har medført flere fusionsomkostninger og andre engangsomkostninger end ventet. Derudover har den stærke fokus på organisationsændringerne givet et for lavt aktivitetsniveau i marken. Alt i alt betyder det, at det økonomiske resultat i foreningen bliver betydeligt ringere end forudset.

Da dette blev klart, tog bestyrelsen sagen meget alvorligt og involverede vores søsterforeninger i Jylland. Udarbejdelsen af en plan for omstrukturering blev sat i gang, hvor der blev tilknyttet en ekstern konsulent og to skovridere fra andre foreninger. Bestyrelsen var stærkt involveret i dette arbejde for at sikre både medlemmernes og virksomhedens interesser.

Planen blev af en samlet bestyrelse forelagt søsterforeningerne, som enstemmigt gav den sin opbakning med tilsagn om fornøden støtte i det kommende driftsår.

Planen indeholder nødvendige omkostningstilpasninger og omstruktureringer, hvor alle besparelsesmuligheder forfølges. Omstruktureringen medfører, at vi samler skovparterne til større og mere økonomisk bæredygtige enheder. Det betyder samtidigt, at vi desværre har været nødt til at reducere antallet af skovfogeder og standse planlagte ansættelser. Derfor stopper skovfogederne Kristian Valentin, Asbjørn Hellesøe-Jensen og Stefan Petersen deres ansættelse i løbet af sommeren og efteråret. Når den planlagte organisering af den nye skovpartsstruktur er tilendebragt, bliver alle berørte medlemmer orienteret.

Administration og regnskab samles i Vissenbjerg, mens kontorerne i Sorø og på Bornholm bevares til brug for medlemmer og medarbejdere der. Derfor stopper vores administrative medarbejder i Sorø – Helle Koziol – sin ansættelse henover sommeren og efteråret.

Under dette forløb er der desuden aftalt fratrædelse med skovrider Ulrik Nielsen og souschef Per C. Christensen.

Bestyrelsen har besluttet, at tidligere sekretariatschef Svend J. Christensen fortsætter som skovrider indtil udgangen af januar 2018 for at igangsætte den nye plan sammen med det nye lederteam.

Bestyrelsen besluttede fra starten at inddrage suppleanterne i arbejdet med denne plan og i den forbindelse har bestyrelsesmedlem Jens Hempel Hansen efter eget ønske byttet plads med suppleant Jens Jørgen Madsen.

Hele denne omstrukturering gennemføres for at sikre en bedre økonomi og konkurrencekraft for vores forening. Sigtet er, at medlemmerne fortsat skal have en stærk forening, der kan betjene dem med den bedste rådgivning og med konkurrencedygtige afregninger. Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer til at bakke omkring de planlagte tiltag og derved medvirke til at styrke vores forening.

Rudolf Iuel, formand for Skovdyrkerforeningen Øerne

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne