Det er meget vanskeligt at give en generel rettesnor for, hvordan og hvorfra man udvælger sundt og godt plantemateriale fra andre egne og klimazoner. Forholdene er komplekse, og det er kun få træarter, der er genstand for egentlig afprøvning og forædling i andre lande. Det skyldes en udbredt praksis med kun at plante lokalt materiale i skovene (andet er mange steder ulovligt).

Plantemateriale af udenlandsherkomst - Gode og dårlige erfaringer

De gode erfaringer

På grund af den nævnte kompleksitet er det teoretisk set ofte usikkert, om en træart eller proveniens kan flyttes med succes fra sit hjemmeområde til Danmark. Men i praksis har det dog været praktiseret med held i så stort et omfang, at over halvdelen af vore skove er bevokset med indførte træarter eller provenienser.

På basis af de indhøstede erfaringer vover vi et øje og og giver følgende generelle anbefalinger af områder, hvor der er gode chancer for, at træer og buske trives i Danmark. Generelt er der tale om materiale fra blæsende, tempererede og oceanisk prægede områder:

Mindre gode erfaringer

De dårlige erfaringer på grund af manglende robusthed kommer ofte med materiale fra områder, hvor sommeren er lang og varm, og vinteren generelt kold og tør. Typisk kan træerne fra disse områder ikke afmodne i vores kolde og korte sommer – og så fryser de tilbage om vinteren. Desuden træer fra højtliggende bjergområder, der ofte springer meget tidligt ud, og derfor skades af vores sene forårsfrost. Sydvesteuropas træarter stiller alt for store krav til både vinter- og sommertemperatur. Hold dig altså generelt fra ikke-afprøvet materiale, der kommer fra:

Der er dog undtagelser fra disse tommelfingerregler, muligvis endda mange. Blandt de arter, der klarer sig bedre end de ‘burde’ efter ovenstående logik, kan nævnes rødeg (Quecus rubra), glansbladet hæg (Prunus serotina), platan (Platanus acerifolia), ægte kastanie (Castanea sativa) og himalayaceder (Cedrus deodara). Alle disse arter klarer sig godt i Danmark.

Yderligere oplysninger 

Skov-og Naturstyrelsen har oprettet en hjemmeside, hvor man kan få råd om træarts- og især proveniensvalg.

www.plantevalg.dk giver dog brugere en hurtig adgang til information omkring provenienser. Systemet er i høj grad brugbart i samarbejde med en konsulent med viden om de lokale skovdyrkningsforhold. Tag derfor fat i din skovfoged, inden du giver dig ind i større investeringer i plantemateriale, der skal være sundt og vækstkraftigt mange år frem i tiden.