Afgørelsen, der faldt den 22. juni 2010 i Skatterådet, ændrer mange års praksis, hvor kun udgifter, som bidrager til at skabe indtægter på kortere eller længere sigt, er fradragsberettigede. /nyheder/nyhed/artikel/skov-og-skat/>(Se tidligere artikel her på hjemmesiden om emnet).

I den konkrete sag var en pensioneret landmand, der havde beholdt 10 ha med skov, gået med i projekt Spor i Landskabet. I forbindelse med det spor, der gik gennem hans ejendom, havde han indrettet to shelters og en såkaldt bålhytte, som vederlagsfrit kunne benyttes af de forbipasserende. Han havde fået tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen til etableringen.

Tilskuddet blev indberettet til SKAT, og landmanden blev beskattet af dette. Men SKAT ville ikke anerkende hans udgifter som fradragsberettigede, fordi de ikke var erhvervsmæssige.

Denne afgørelse blev anket til Skatterådet, som omgjorde afgørelsen med følgende begrundelse: Uanset at skovejeren har få eller ingen indtægter aktuelt fra den pågældende ejendom, og den derfor karakteriseres som en ikke-erhvervsmæssig virksomhed, finder Skatterådet, at skovejendommen har ret til at afholde udgifter i forbindelse med offentlighedens adgang til skoven. Denne anses for et naturligt led i driften af en skovejendom. Skovejeren kan derfor fradrage udgifterne til eksempelvis bålhytte og shelters. Det samme vil gælde andre tilsvarende udgifter.

Naturplejeprojekter

Også udgifter til naturpleje kan nu fradrages. Igen fordi man fremover vil se bredere på, hvad der kan betragtes som driftsudgifter.

Skovdyrkerforeningerne finder den nye politik helt naturlig. Den afspejler, at skovdriften skal være flersidig. Det vil sige, at den ud over det produktionsmæssige og økonomiske også skal tage hensyn til friluftslivet og til naturindholdet (biodiversiteten). Det er derfor en selvfølge, at også udgifter til disse funktioner bliver betragtet som nødvendige driftsudgifter.

Det officielle stempel

Skatteminister Troels Lund Poulsen er med en positiv kommentar med til at cementere den nye fortolkning. Han udtaler bl.a.: ’Regeringen ønsker at fremme natur- og miljøprojekter. Jeg forventer, at denne nye linie fra SKATs side giver landbruget fornyet appetit på rollen som naturforvalter’.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

www.skovdyrkerne.dk/omskovdyrkerne/nyheder/nyhed/artikel/skov-og-skat/
By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus