Afbrænding af hugstaffald

Afstandstabel i forbindelse med afbrænding.

Generelt gælder der, at det er tilladt at afbrænde hugstaffald og stød i bevoksninger på 0,5 ha eller større og som samtidig er minimum 20 meter brede.

Inden afbrænding er det altid en god idé at ringe til det lokale brandvæsen og informere om afbrændingen.

Ved afbrænding af dit hugstaffald skal du sikre dig, at almindelige brandværnsforanstaltninger er overholdt. Disse bestemmelser skal altid overholdes for at undgå farlige situationer ved utilsigtet spredning af ilden og for at sikre at omgivelserne ikke bliver generet.

De almindelige brandværnsforanstaltninger:

· Afbrændingen skal være planlagt og kontrolleret.

· Der skal sikres forsvarlige slukningsmuligheder og redningsveje.

· Afbrændingen må ikke finde sted i nærheden af let antændelig vegetation eller genstande.

· Luftledninger og elmaster må ikke udsættes for varmepåvirkning.

· Afbrændingen må ikke være til gene for andre ved f.eks. røgudvikling.

· Ved afbrændingens ophør skal ild og gløder slukkes, så der er ikke senere er fare for antændelse.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne