Skovbruget har i en årrække bedt politikerne om at få en ‘konkunkturudlignings-ordning’. Det vil sige en mekanisme, hvor en skovejer efter bestemte regler kan sætte indtægter fra ekstraordinære skovninger (f.eks. stormfald eller store nødvendige hovedskovninger) ind på en konto, der herefter ved hævning indkomstbeskattes på almindelig vis.

Fordele ved en konjunkturudligningsordning

Fordelene ville være

Herudover vil etableringen af en konjunkturudligningsordning også medføre store fordele for skovene og naturindholdet i år, hvor der ikke er stormfald.

Skovdrift er karakteriseret ved en lang tidshorisont i produktionen og fremtidens indtægter – det kan føre til meget store udsving i indtægterne de enkelte år imellem.

Skovbrugets særlige forhold

Der er ikke – som i landbruget – tale om såning og høst i samme år, hvilket sikrer en relativ jævn indtægtsgang.

Etableringen af en konjunkturudligningsordning vil derfor medføre, at hugsterne i skovene kan ske på tidspunkter, hvor det såvel skovdyrkningsmæssigt som markedsmæssigt vil være fornuftigt.

Det er væsentligt at bemærke, at etableringen af en sådan konjunkturudligningsordning ikke fører til en skatteunddragelse, men alene ville bevirke, at erhvervets meget svingende indtægtsmuligheder ikke fører til en meget uhensigtsmæssig progression i beskatningen med de – også samfundsmæssigt uheldige – følgevirkninger heraf.

Tilsvarende ordninger findes i vore nabolande – i Sverige under navnet Skovkonto.

Skatteministerens svar

Dansk Skovforening, der har arbejdet grundigt med sagen siden 2002, og som har sendt adskillige redegørelser og deltaget i adskillige møder om sagen, modtog for nylig et brev fra skatteministeren med følgende indhold:

‘Tak for jeres brev af 6. maj 2013 vedrørende etablering af en konjunktur-udligningsordning indenfor skovbruget.
Jeg forstår forslaget således, at der skal etableres en særlig virksomhedsskatte-ordning for skovbrug. Ordningen skal alene afvige fra den nuværende virksomheds-ordning ved, at skovbruget fritages for acontobeskatningen af overskud, der opspares i virksomheden.
Jeg finder ikke, at der er grundlag for at etablere en sådan særordning for skovbruget.
I stedet for at indføre nye særordninger for enkelte erhverv har vi i Vækstplan DK generelt valgt at nedsætte virksomhedsskatten ligesom selskabsskatten til 22%. Denne lempelse får alle erhvervsdrivende glæde af.
På denne baggrund finder jeg heller ikke, at der er grundlag for, at vi mødes for at drøfte forslaget yderligere.
Med venlig hilsenHolger K. Nielsen’

Per Hilbert
Seniorkonsulent
Skovdyrkerne

By: Per Hilbert