En betydelig del af Danmarks skove er nåletræsplantager, hvor træarter som sitkagran og rødgran er dominerende. Den type skov er sårbar over for storme og insektangreb, som forskere forventer at der bliver flere af som følge af klimaforandringerne.

Derfor sætter Miljø- og Fødevareministeriet og en række partnere nu gang i et stort projekt, der er støttet af EU’s LIFE-program.

Projektet skal undersøge mulighederne for at gøre traditionelle nåletræsplantager til mere varierede og robuste skove, hvor der stadig produceres bæredygtigt træ.

– Vi står i en klima- og naturkrise – og vores skove er en del af løsningen af begge dele. Vi skal have mere urørt skov, hvor gamle træer får lov til at stå til gavn for dyrelivet. Samtidig skal vi fremtidssikre vores øvrige skove, så de bliver mere varierede og robuste over for klimaforandringer. Generationerne efter os får også brug for skove, der både kan binde CO2 og levere bæredygtigt træ, men som samtidig kan give plads til bedre biodiversitet og gode muligheder for at dyrke friluftslivet, siger miljøminister Lea Wermelin.

Erfaringer skal bredes ud

Som en del af projektet skal der i cirka 80 skove omlægges 3.800 hektar statsskov og 400 hektar privat skov til mere varierede og klimarobuste skove.

Samtidig skal skovene i højere grad forynge sig selv ved det naturlige frøfald. Derudover skal der i samarbejde med Københavns Universitetet indsamles data, der kan belyse effekterne af den naturnære skovdrift. Erfaringerne skal bredes ud til andre skove både herhjemme og i udlandet.

– Jeg er glad for, at vi i en lang række offentlige og private skove nu sætter fart på omlægningen af nåletræsplantager til mere robuste og varierede skove. Samtidig samler vi op på erfaringerne gennem samarbejde med både internationale og danske forskningsmiljøer, siger Lea Wermelin.

Skovdyrkerne er med

Skovdyrkerne bidrager med konvertering af 50 hektar skov hos medlemmer indenfor de næste otte år.

Skovfoged ved Skovdyrkerne Nord-Øst, Ulrik Kragh Hansen, fortæller, at det blandt andet handler om gruppevis underplantning af mellemaldrende rødgran eller omorika.

– Derudover kommer vi til at arbejde med aktiviteter som blandt andet: Indplantning af stabiliserende løvtræ i nåletræsblandinger. Naturlig foryngelse ved jordbearbejdning i ældre nåletræsblanding. Suppleringsplantning i ensartede stabile nåletræsbevoksninger. Vi undersøger også gruppevis foryngelse af ældre sitkagran, rødgran og skovfyr, siger han.

Skovdyrkerne skal medvirke til at udvikle manualer og idékataloger i naturnær skovdrift til feltbrug.

Projekt i otte år

Projektet løber i otte år og skal understøtte Naturstyrelsens arbejde med naturnær skovdrift, der blev indført i statens skove i 2005 for at sikre skovene mod negative effekter af klimaforandringerne og samtidig øge hensynet til biodiversitet og friluftsliv.

Projektet har et samlet budget på 98 millioner kroner, hvoraf EU’s LIFE program bidrager med 54 millioner kroner.

Udover Skovdyrkerne medvirker også en række andre projektpartnere. Det er blandt andre Salten Langsø Skovadministration, Hededanmark samt Københavns Universitet og Dansk Skovforening.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne