Der arbejdes i øjeblikket i en række arbejdsgrupper under det såkaldte ‘Vandløbsforum’ – et arbejde, som skal kvalificere det kommende udspil til planlægning og prioritering af vandløbsind-satsen i de nye vandplaner.

Skovdyrkerne er blevet inddraget i dette arbejde på opfordring af Landbrug og Fødevarer samt af den utrættelige forkæmper for afvandingsinteresserne, agronom Jan Hjeds, Fyn.

Skovdyrkerne har ikke deltaget i selve møderne, men har blandt andet kommenteret arbejdet på følgende måde i et brev:

Vedrørendevandforholdene i det åbne land skal det slås fast, at vi naturligvis er opmærksomme på de positive natur- og biodiversitetsmæssige forhold, der knytter sig til vandet i skovene. Dem respekterer vi, og dem arbejder vi direkte med mange steder.

Men skovene er også produktionssteder, hvor træernes vækst og sundhed er vigtige. Skovtræer har ligesom andre planter også behov for et vist luftfyldt rodrum for at kunne vokse. Det er kun ganske enkelte træarter, der tåler at stå i vandmættet jord.

Det er et faktum, at mindsket vandløbsvedligeholdelse og forringet afvanding kan få endog meget store konsekvenser forskovenes vækst, kvalitet,stabilitet og CO2-binding.Mindsket rodvolumen på grund af højere vandstand vilfå alvorlige konsekvenser for skovene. Selv indsatser på de tilgrænsende landbrugsjorder kan få alvorlige følger.

Skovdyrkerne skal derfor anmode om, at man i det videre arbejde med Vandløbsforum inddrager disse vigtige aspekter for skovene.

Dansk Skovforening har fremført lignende synspunkter.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne