Det viser sig blandt andet, at rødgranen er det mest almindelige træ i skovene. Hvis man går 30-40 år tilbage, var bjergfyrren Dan-marks almindeligste træart. Så man kan ikke sige andet, end at det går fremad. Se vedhæftede liste.

Udviklingen afspejler den kendte lange trend, som er karakteristisk for Danmark – der for 200 år siden var næsten skovløst (ca. 3% skov). Genrejsningen af skovene skete i vid udstrækning (og nødvendigvis) med ”pionertræarter” som f.eks. bjergfyr, og blev fulgt op med ”plantagetræarter” som f.eks. rødgranen.

Langsomt overgår plantagerne nu til at blive mere varierede skove med mere løvtræ og med et stort indslag af produktiv nåleskov medædlere nåletræarter. Altså det, man kalder ”klimaxtræarter”.

En del af deltagerne i den standende skovdebat har ikke forstået denne udvikling, men kritiserer den udbredte brug af nåletræarter i genrejsningen af skovene. Til det kan man bare sige, at nåletræerne har været et helt nødvendigt middel for at få etableret et skovklima i store dele af Jylland. Og de er stadig de mest produktive.

Stadig stigende skovprocent og stadig mer løvtræ

Selv om ikke alle skovene er opmålt, har man beregnet, at skovene optager 14,1% af Danmarks areal. I 2006 blev skovprocenten opgjort til 12,7%. Forskellen skyldes dels den fortsatte skovrejsning, dels dog også mere præcise målemetoder. Juletræsarealerer medregnet i tallene.

Det samlede skovareal er nu godt 600.000 ha. Arealet har været jævnt stigende siden man startede målingerne i 1881, hvor skovarealet var under 200.000 ha. Da tallet var lavest – i 1805 -var der kun ca. 125.000 ha skov i Danmark.

Det er især arealet med nåletræ, der er steget – af ovennævnte grunde. Arealet med løvtræ var konstant fra 1881 og 100 år frem (altså de 125.000 ha). Men de sidste 25 år er løvtræsarealet øget betydeligt til nu 280.000 ha.

De 3%, der var skovbevokset for 200 år siden (i 1805), var som nævnt udelukkende løvtræ. Disse skove indgår så godt som alle i dagens skovbrug. Det betyder, at knap en fjerdedel af vore nuværende skove (især i Østjylland og på Øerne) faktisk er rester af de oprindelige skove. Den kontinuitet er positiv for biodiversiteten.

Af det ret store bøgeareal er 33% tykkere end 60 cm i diameter, og 20% ligger mellem 50-60 cm i diameter.

Files:
Traearterne.xlsx

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne