Høst

I enkelte tilfælde vælger skovejeren selv at stå for høsten og den efterfølgende levering af færdigvaren til grossisten. Men oftest kan aftageren høste langt billigere og det mest almindelige er, at mos høstes manuelt ved hjælp af østeuropæisk arbejdskraft.
Sammenlignet med høst og transportomkostninger er mossets salgsværdi lav.

I skovbunden vist på fotoet kan skønsvist høstes op til 1.500 kasser på en hektar. Afhængig af hvor hårdt der høstes, kan der plukkes mos med 3-5 års mellemrum.
I skovbunden vist på fotoet kan skønsvist høstes op til 1.500 kasser på en hektar. Afhængig af hvor hårdt der høstes, kan der plukkes mos med 3-5 års mellemrum.

Pakkes i kasser

Langt størstedelen af det mos der høstes, emballeres i små flamingokasser, hvori der kan lægges fire lag mos. En kasse rummer omtrent 0,4 m2 mos. I kassen lægges lagene således, at jordsiden ikke kommer i kontakt med den pæne side. Der opnås bedst holdbarhed, hvis mosset opbevares mørkt og koldt.

Fyldte og stablede kasser med mos, klar til læsning. Der afsendes typisk 4.000 kasser pr. lastbiltræk.
Fyldte og stablede kasser med mos, klar til læsning.

Udbytte

I en almindelig høst, skrælles mos af ca. 5-15 % af bevoksningens jordareal. Og hvis der i den almindelige skovdrift blot tages små hensyn til mossets vækstbetingelser, kan der med 3-4 år mellemrum høstes mellem 500 og 1500 kasser mos pr. hektar. Den samlede mængde fyldte kasser skal kunne fylde et lastbiltræk – så der skal helst kunne fyldes mindst 4-5.000 kasser.

Er høstpotentialet mindre end 750 kasser pr. hektar, er det oftest ikke rentabelt at høste. På sådanne arealer vil høst kun være rentabel, hvis enten kvaliteten er fremragende eller, hvis der er let adgang til et stort areal.

Efter høst genkoloniseres mosset normalt i løbet af 3-4 år. Ved hyppig høst er det sandsynligt, at der over tid vil ske en forskydning i artssammensætningen i retning af arter, der ikke har mossamlernes interesse.

Høst af mos skal på mange måder sammenlignes med pyntegrøntproduktion, hvor indbyrdes sporafstand og sporenes beskaffenhed er vigtig for logistikken - og i sidste ende for bundlinjen.
Logistikken er vigtigt i moshøsten, fuldstændig ligesom med pyntegrønt.

Kvalitet

Kvaliteten af skovbundens mos afhænger af jordbund, lysindfald, træarter. De gode mosarealer findes almindeligvis i 8-15 m høje granbevoksninger – især under rødgran og omorikagran, men også bevoksninger med sitkagran og ædelgran kan være gode. Hvis alle forhold spiller gunstigt ind, kan der høstes op til 2000 kasser pr. hektar.

Mosset skal være af typen Almindelig Cypresmos (Hýpnum cupressifórme) og må hverken være for kort eller langvokset. Desuden skal mosset danne store, sammenhængende flader og være forholdsvis rent for fyrre- og lærkenåle, smågrene og lignende.

Især lærk kan være slem til at reducere moskvaliteten, da den er løvfældende. Lærkens nåle nedbrydes dog forholdsvis hurtigt.

Mos og skovdyrkning

Produktion af mos bør aldrig være et primært driftsmål. Du skal dyrke din skov efter hensyn til jagt, herlighed og træproduktion. Mos er godt biprodukt, som følger med som en sidegevinst ved fornuftig skovdyrkning. Og – skovdyrkning kan tilrettelægges, så skovbundens mos får gode vækstbetingelser. F.eks. gavner tynding til flis produktionen af mos. Efter flistynding er bevoksningens hugstaffald fjernet, og skovbundens mos får mere lys. Foto 1: I skovbunden vist på fotoet kan skønsvist høstes op til 1.500 kasser á ca. 2 kr. på en hektar. Afhængigt af hvor hårdt der høstes, kan der høstes med 3 – 5 års mellemrum.  

Du kan dyrke mos

Naturligt forekommende vegetativ formering er den hyppigste naturlige spredningsform for mos. Men har du lyst til at eksperimentere, er det, som en alternativ tilgang, nemt at hjælpe mosset på vej. Alt hvad du behøver,  er en mospude af ønskede arter, en blender og en vandkande. Mosset findeles i blenderen, opslemmes i vand og spredes på de pletter, hvor der er samlet mos. Det skal være køligt og fugtigt når mosset spredes, så det foregår bedst fra sent efterår til tidligt forår.

Formeringsmetoden sikrer, at mossamling kan ske hyppigere på grund af hurtigere genkolonisering, og at sammensætningen af ønskede mos-arter fremmes. 

Mos af bedste kvalitet. Tæt, tyk - og tilpas længde og uden for mange nåle.
Mos af bedste kvalitet. Tæt, tyk – og tilpas længde og uden for mange nåle.

Skovdyrkerne flytter dit mos

– og vi gør det på markedets bedste vilkår. Handler du dit mos gennem Skovdyrkerne, er du sikret:

 

Ring til din lokale skovfoged, hvis du mener du i din skov har mos, som egner sig til at blive høstet.