Hvad kan man få tilskud til?

Formålet med ordningen er at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Ordningen har fokus på følgende 5 indsatsområder:

  1. Reduktion af lugtgener fra husdyrproduktionen
  2. Reduktion af pesticidanvendelsen
  3. Reduktion af tabet af næringsstoffer i forbindelse med den animalske produktion
  4. Reduktion af forbruget af energi, vand, næringsstoffer eller pesticider i gartnerier
  5. Minivådområder

Der skal medsendes en dokumentation for, hvilken virkning den ansøgte teknologi har. Der findes dog en liste over forhåndsgodkendte teknologier.Mest interessant for skovbrugere og juletræsdyrkere er umiddelbart indsatsområde 2.

Teknologitilskuddets Størrelse

Den samlede tilskudsberettigede udgift på projektet skal være mindst 300.000 (dog 100.000 kr. ved indsatsområde 2 og 5). Den maksimale tilskudsberettigede udgift er 5.000.000 kr.Der ydes normalt 40% i tilskud – dog kan der opnås 100% til indsatsområde 5.

I tidligere år har ordningen blandt andet været anvendt i forbindelse med tilskud til portaltraktorer med båndsprøjte, hvad der kan være relevant ved større juletræsproduktioner. Der kan ikke gives tilskud til køb af brugt materiel, til leje af materiel eller til opførelse af bygninger.

De nærmere regler kan læses på NaturErhvervs hjemmeside: https://2.naturerhverv.fvm.dk/miljoeteknologi.aspx?ID=65221

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus