Asketoptørren – en af de nye sygdomme

Under overskriften ‘Skadevoldere udfordrer skovene, landskabet og biodiversiteten’ skriver skovrådets formand, Niels Elers Koch, blandt andet følgende:

Øget pres fra skadevoldere udfordrer træer og buske. Ikke blot i Danmark, men i hele EU.

Medvirkende årsager til dette er den øgede globale samhandel med planter og planteprodukter, sammen medklimaændringerne.

Når Skovrådet er meget bekymret for situationen, skyldes det, at Rådet kan konstatere hvad sådanne skadevoldere allerede har medført af landskabelige katastrofer i andre EU-lande, f.eks. i Portugal.

Men det er ikke kun de økonomiske interesser i skovene, der er truede. Der er også betydelige landskabs- og biodiversitetsmæssige konsekvenser samt indflydelse på menneskers sundhed, når planteskadegørere, der ikke tidligere har været i landet, indføres eller indvandrer og etablerer sig her.

Der er således al mulig grund til at være på vagt og handle i rette tid og på rette måde.

Skovrådet foreslår følgende:

En samlet indsats er nødvendig

Vort brevet til ministrene afsluttes således:

Kun hvis hele denne kæde af nødvendige indsatser er effektiv, kan vi reducere risikoen for altødelæggende skadevolderudbrud i Danmark, der ellers ville være til skade for skovene, for landskabet, for biodiversiteten og for menneskers sundhed.

Skovrådet skal anmode de to ministerier om at sikre, at der sker en stærk, effektiv og nødvendig koordinering på plantesundhedsområdet. Danmark har ikke råd til at lade være.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne